Рентабельність активів: Коефіцієнт рентабельності активів (Коефіцієнт рентабельності пасивів) – Рентабельність активів — Вікіпедія

Автор: | 19.11.2020

Содержание

Коефіцієнт рентабельності активів (Коефіцієнт рентабельності пасивів)

Одиниця виміру:

% (відсотки)

Пояснення суті показника

Рентабельність (пасивів) активів (англомовний аналог Return on Assets (ROA) — показує ефективність використання активів компанії для генерації прибутку. Високе значення показника свідчить про хорошу роботу підприємства. Значення можна інтерпретувати в такий спосіб: було отримано Х копійок чистого прибутку на кожну гривню використаних активів. Розраховується як співвідношення отриманого чистого прибутку (або чистого збитку) до середньорічної суми активів. Інформація про вартість активів може бути отримана з балансу, а інформація про суму чистого прибутку може бути отримана зі звіту про фінансові результати (звіту про прибутки і збитки).

Нормативне значення:

Не існує єдиного нормативного значення показника. Необхідно аналізувати його в динаміці, тобто зіставляючи значення різних років за період дослідження. Крім цього, варто порівняти значення показника зі значеннями прямих конкурентів (які мають однаковий розмір суми активів або доходу).

Чим вищий показник, тим більш ефективним є весь процес управління, адже показник рентабельності активів формується під впливом всієї діяльності компанії.

Примітки та коригування

1. Сума активів може значно коливатися протягом року, тому при наявності доступу до такої інформації, необхідно враховувати значення на кінець кварталу, місяця або тижня.

2. Деякі автори стверджують, що від’ємного значення рентабельності не буває, тому в разі чистого збитку необхідно ставити нуль і окремо розрахувати показники збитковості. Такий підхід не вірний, адже існує поняття від’ємної рентабельності.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Оптимізація структури активів дозволить скоротити їх обсяг і підвищити рентабельність за умови, що обсяг генерованого прибутку підвищиться або залишиться на попередньому рівні.

З огляду на те, що рентабельність активів формується під впливом всіх внутрішніх і зовнішніх факторів, резерви підвищення показника можуть знаходитися у всіх сферах роботи компанії. Загалом, необхідно працювати в напрямку зниження суми витрат і підвищення доходів.

Формула розрахунку:

Рентабельність активів = Чистий прибуток (Чистий збиток) / Середньорічна сума активів * 100% (1)

Середньорічна сума активів = Сума активів на початок року / 2 + Сума активів на кінець року / 2 (2)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного кварталу / 4 (3)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного місяця / 12 (4)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного тижня / 51 (5)

або

Середньорічна сума активів = Сума значень вартості активів на кінець кожного дня / 360 (6)

Протягом року сума активів коливається, тому формула 3 дасть більш точний результат, ніж формула 2. Формула 4 — більш точний, ніж формула 3 і т.д. Вибір формули залежить від інформації, яка доступна для аналітика.

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2016 На 31 12 2015 На 31 12 2014
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу I 1564 1474 1385
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 2513 2943 3253
Баланс 4077 4417 4638

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2016 На 31 12 2015
Чистий прибуток 743 651

Рентабельність активів (2016 р) = 743 / (4077/2 + 4417/2 ) * 100 = 17,49 %

Рентабельність активів (2015) = 651 / (4638/2 + 4417/2) * 100 = 14,38%

Протягом періоду дослідження рентабельність активів підвищилася. Якщо в 2015 р. ПАТ «Веб-Інновація-плюс» отримала 14,38 копійок чистого прибутку на кожну вкладену гривню активів, то в 2016 р. — вже 17,49 копійок. Факторами такого підвищення є оптимізація структури оборотних активів, і підвищення суми чистого прибутку. Загалом, діяльність компанії була ефективною в 2015-2016 рр.

Рентабельність активів (ROA)

Що таке рентабельність активів підприємства

Рентабельність активів (Return on Assets, ROA) – відносний показник ефективності діяльності підприємства, використовується при аналізі фінансової звітності, для оцінки прибутковості і прибутковості організації.

Рентабельність активів – фінансовий коефіцієнт, що характеризує віддачу від використання всіх активів організації, ефективність використання майна, що дозволяє оцінити якість роботи фінансових менеджерів. Тобто, показує, скільки чистого прибутку в розрахунку на грошові одиниці приносить кожна одиниця активів, що є в розпорядженні компанії. Іншими словами: скільки прибутку припадає на кожну грошову одиницю, вкладену в майно організації.

Коефіцієнт рентабельності становить інтерес: для інвесторів, кредиторів, керівників і постачальників. За допомогою коефіцієнта ROA можна проаналізувати здатність організації генерувати прибуток без урахування структури його капіталу. Return on Assets пов’язаний з такими категоріями як фінансова надійність підприємства, платоспроможність, кредитоспроможність, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність.

Як розраховується коефіцієнт ROA

Рентабельність активів визначається як частка від ділення чистого прибутку (або збитків), отриманої за період, на загальну величину активів організації за період.

ROA = ((чистий прибуток + відсоткові платежі) * (1 – податкова ставка)) / активи підприємства * 100%.

Як видно з формули, відображається вся прибуток підприємства до виплати відсотків по кредиту. А потім до суми чистого прибутку додається сума забраних відсотків з урахуванням податку. Платежі за користування позиковими засобами відносяться до валових витрат, а дохід інвесторів виплачується з прибутку після вирахування всіх процентних платежів.

Такі особливості розрахунку пов’язані з тим, що при формуванні активів використовуються два фінансових джерела – власні кошти і позикові. Отже, при формуванні активів немає різниці, який рубль прийшов в складі позикових коштів, а який – був внесений власником підприємства. Суть показника рентабельності полягає в розумінні, наскільки ефективно була використана кожна одиниця залучених коштів. З цієї причини треба виключити з чистого прибутку величину процентних платежів, сплачених до податку на прибуток.

Значення показника ROA

На відміну від показника «рентабельність власного капіталу», Return on Assets враховує всі активи організації, а не тільки власні кошти. Активи компанії, які використовуються для фінансування операційної діяльності, складаються з боргових зобов’язань і капіталу.

Чим вище значення коефіцієнта ROA, тим вище результативність підприємства в створенні прибутку за допомогою активів. Це означає, що компанія генерує більше доходу при меншому рівні інвестицій.

Наприклад, компанія А в своєму розпорядженні активи вартістю 50 млн у.о. Її чистий дохід становить 10 млн у.о. Разом, віддача на активи складе 20%.

У компанію В інвестували 100 млн у.о., заробіток той же – 10 млн у.о. Значить, ROA компанії У складе 10%.

Разом, компанія А ефективніше конвертує інвестиції в прибуток. Адже головне завдання менеджменту – раціональний розподіл ресурсів. Будь-яке підприємство може отримати прибуток при наявності інвестицій, але треба вміти видавати максимальний результат при мінімальних вихідних даних (при невеликих вкладеннях).

Рентабельність чистих активів (RONA)

Рентабельність чистих активів (Return on net assets, RONA) – це коефіцієнт, що показує раціональність управління структурою капіталу, здатність організації до нарощування капіталу через віддачу кожної вкладеної власниками грошової одиниці.

Власники компанії зацікавлені в збільшенні показника рентабельності чистих активів, так як чистий прибуток, що припадає на одиницю вкладів власників, показує загальну прибутковість бізнесу, як об’єкта інвестування, а також рівень виплати дивідендів і впливає на зростання котирувань акцій на біржі.

Рентабельність чистих активів розраховується як відношення чистого операційного прибутку після виплати податків до середньорічної величини необоротних активів і чистого оборотного капіталу плюс основні фонди.

RONA = (Чистий прибуток / Середній за період власний і позиковий капітал) * 100%

Розрахунок показника RONA аналогічний розрахунку ROA, але на відміну від другого коефіцієнта, RONA не враховує пов’язаних з ними зобов’язань компанії (капітальні витрати). Зате даний показник розглядає активи, які компанія використовує для досягнення своїх результатів, також RONA нагадує менеджерам, що існують витрати на придбання та утримання активів.

У розрахунок береться чистий операційний прибуток після оподаткування (NOPAT). Завдяки включенню в показник прибутку виплати відсотків кредиторам компанії після оподаткування усувається недолік, який допускає непослідовне порівняння прибутку після сплати відсотків з базою сукупних активів.

Проте, навіть цей варіант RONA кілька суперечливий, що ставить під сумнів його використання в якості інструменту для оцінки стратегій та ефективності компанії в цілому.

Перший недолік: показник відображає бухгалтерський прибуток, а не грошовий потік. Оскільки вартість стратегії або підприємства залежить від суми, тимчасового фактора і ризиків майбутніх грошових потоків, застосування RONA може надати помилкову інформацію, яка буде використана при прийнятті ділових рішень. Отже, можливо спотворення процесу прийняття рішень, заснованих на даному показнику.

Другий недолік: використання RONA в якості основи для оцінки результатів діяльності і бонусної винагороди менеджменту може привести до прийняття рішень, несумісних з інтересами акціонерів. Зокрема, якщо керівники підрозділів намагаються максимізувати прибутковість чистих активів своїх підрозділів, це може привести до того, що високорентабельні підрозділи відмовляться від проектів, перспективних з точки зору компанії в цілому.

Що таке чисті активи?

Чисті активи – це величина, яка визначається як різниця між сумою активів компанії, що приймаються до розрахунку, і сумою її пасивів, що приймаються до розрахунку. Іншими словами, чисті активи – це вартість оборотних і необоротних активів, забезпечених власними коштами організації. Чисті активи – це вартість майна організації, яке вільне від боргових зобов’язань.

Показник чистих активів вказує на фінансову стійкість підприємства, на забезпеченість власними коштами. Варто враховувати, що вартість чистих активів може штучно роздуватися, щоб залучити інвесторів і повертатися до реальних обсягів тоді, коли прийде час виплати дивідендів вкладникам.

Фактори, що змінюють динаміку RONA

Якщо показник рентабельності чистих активів збільшився, що є позитивною тенденцією, значить, на це вплинули наступні фактори:

 • 1) рентабельність продажів збільшилася,
 • 2) оборотність чистих активів збільшилася.

Рентабельність сумарних активів (ROTA)

Рентабельність сумарних активів (ROTA, Return on Total Assets) – це показник, що відображає ефективність використання довгострокових активів підприємства для отримання прибутку. Цей коефіцієнт відображає загальну прибутковість сукупних активів (наскільки економічно вигідні), а також характеризує здатність керівництва компанії ефективно використовувати ці активи.

Коефіцієнт ROTA обчислюється як відношення операційного прибутку підприємства (EBIT) до середньої величини активів, з вирахуванням податків і відсотків за позиками.

ROTA = EBIT / Total Assets

EBIT – прибуток за вирахуванням податків та відсотків (операційний прибуток).

Total Assets – сукупні активи – майно і грошові кошти компанії (нерухомість, обладнання, матеріальні запаси, банківські вклади, цінні папери, патенти, авторські права, інша власність).

ROTA відрізняється від коефіцієнта ROA тим, що при обчисленні ROTA використовується операційна, а не чистий прибуток. Тобто, даний показник дозволяє оцінити, як підприємство використовує свої активи перед виплатою за зобов’язаннями. ROTA вимірює операційну ефективність компанії.

Контрольний рівень інвестицій в активи – 2-5% принесеного прибутку.

Як розрахувати коефіцієнт ROTA

Для проведення розрахунків використовується середньорічна величина активів компанії. Щоб розрахувати (або спрогнозувати) ROTA, потрібно:

 • 1) Обчислити виручку компанії.
 • 2) З виручки відняти собівартість продукції, комерційні та управлінські витрати, отримавши в результаті прибуток від реалізації.
 • 3) До прибутку від реалізації додати операційні та неторгові доходи і відняти відсотки по кредитах, операційні і позареалізаційні витрати, отримавши прибуток до оподаткування.
 • 4) Прибуток до оподаткування розділити на валюту балансу (суму активів) і помножити на 100. Результатом даної операції і стане коефіцієнт ROTA.

Користь показника рентабельності сумарних активів

1) Стимулює керівництво збільшувати виручку, знижувати собівартість і невиробничі витрати, зменшувати розмір невиробничих активів, знижувати дебіторську і кредиторську заборгованість.

2) Корисно застосовувати в якості додаткової оцінки ефективності використання активів, якщо компанія випускає великий асортимент продукції (понад 20 найменувань). В такому випадку можна оцінити, чи приносять вкладення в даний актив для виробництва певної продукції потрібну віддачу.

Недоліки ROTA

 • 1) Залучення позикового капіталу погіршує результат показника.
 • 2) Орієнтація на цей показник не враховує сезонну специфіку бізнесу.
 • 3) Максимізація ROTA не сприяє ефективній облікову політику: перешкоджає розчищення і переоцінці активів, оптимізації податкового планування.
 • 4) Орієнтація на цей показник не сприяє оптимізації структури активів, особливо, якщо мова йде про вертикально інтегрованої компанії, де певні активи самі по собі можуть не забезпечувати заданого розміру прибутку, але вони взаємодіють з іншими активами.
 • 5) Високий показник ROTA не гарантує наявності коштів на виплату дивідендів: прибуток може бути тільки на папері, адже ROTA не відображає ступінь ліквідності компанії.

Таким чином, максимізація показника ROTA не завжди сприяє оптимізації інвестиційної, облікової і податкової політики, політики модернізації, а також політики щодо запасів і дебіторської заборгованості. Отже, даний показник не слід розглядати в якості основного при оцінці ефективності роботи менеджменту.

« Рентабельність: визначення Вільний банкінг: визначення »

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Одиниця виміру:

% (відсотки)

Пояснення суті показника

Рентабельність власного капіталу (англомовний аналог Return on Equity (ROE) – показник, що вказує, наскільки ефективно використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів. Цей індикатор є найбільш важливим для власників (акціонерів, учасників), адже дозволяє визначити зростання їх добробуту за аналізований період. Також цей показник використовується при оцінці вартості акцій підприємства, адже рентабельність власного капіталу дозволяє визначити, на які дивіденди можуть розраховувати власники акцій або на скільки зросте вартість їх акцій.

Він розраховується як співвідношення чистого прибутку компанії за період і середньої вартості власного капіталу за цей же період.

Нормативне значення:

Розрахунок коефіцієнта для різних періодів допомагає зрозуміти зміни в прибутковості. Очевидно, що більш високі коефіцієнти кращі, тому що вони демонструють відносне збільшення чистого прибутку, що генерується на ту ж суму капіталу. Тенденція стабільного зростання коефіцієнта рентабельності власного капіталу означає підвищення здатності компанії генерувати прибуток власникам. Проте зниження власного капіталу (яке може бути викликаним, наприклад, викупом акцій) призводить до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Високий рівень боргу також викликає збільшення показника, адже це означає, що компанія використовує кредитний капітал замість власного як джерело фінансування.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

З огляду на формулу розрахунку, можемо стверджувати, що зниження суми власного капіталу, за умови, що ефективність роботи компанії залишиться на попередньому рівні, призведе до підвищення рентабельності власного капіталу. Зниження виробничих, збутових та інших витрат дозволить підвищити чистий прибуток, як і активізація роботи з нарощування доходу. Тому робота в цьому напрямку дозволить підвищити рентабельність власного капіталу.

Формула розрахунку:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток (Чистий збиток) / Середньорічна сума власного капіталу * 100% (1)

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2016 На 31 12 2015 На 31 12 2014
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Разом у розділі III 2014 2419 2673
Баланс 4957 4753 4721

 

Звіт про фінансові результати На 31 12 2016 На 31 12 2015
Чистий прибуток 854 831

Рентабельність власного капіталу (2016 р) = 854 / (2014/2 + 2419/2) * 100 = 38,53%

Рентабельність власного капіталу (2015 р) = 831 / (2419/2 + 2673/2) * 100 = 32,64%

Рентабельність власного капіталу компанії підвищується. Якщо в 2015 році кожен залучений рубль власних коштів дозволив отримати 32,64 копійки чистого прибутку, то в 2016 році — 38,53. Якщо порівнювати таке значення з прибутковістю доступних для власників фінансових інструментів, то інвестування в ПАТ «Веб-Інновація-плюс» є більш ефективним. Основним фактором підвищення рентабельності є зниження суми власного капіталу (акціонери виводили частину коштів в 2014-2016 рр.). Незважаючи на це, чистий прибуток компанії продовжує зростати. Загалом, ефективність використання власного капіталу є високою.

що це, види, формули і розрахунки, показники і аналіз — ITstatti.in.ua

Останнє оновлення: Неділя, 29 грудня 2019 Автор: Андрій Конотопський

Що таке рентабельність

Рентабельність — що це простими словами і для чого її рахують? За якими формулами розраховується рентабельність у бізнесі, продажах, на виробництві та інших сферах? Що впливає на рентабельність і як її підвищити? Детально розповімо і покажемо.

Поняття «рентабельність» відноситься до галузі бізнесу та економіки і використовується для того, щоб з’ясувати наскільки ефективно працює комерційна організація Аналізуючи цей показник, керівник або власник бізнесу може зрозуміти, що відбувається з його компанією, прибуткова вона чи збиткова, які у неї перспективи і чи варто вкладатися в її розвиток. Що таке рентабельність, навіщо вона потрібна і як розраховується, ви дізнаєтеся з нашої статті.

Що таке рентабельність простими словами

Рентабельність — це величина, що показує, скільки грошей вкладено у виробництво або продаж товарів (послуг) і скільки прибутку отримано. Вона обчислюється у відсотках або в числовому вираженні. Далі ми розповімо про формули, за якими обчислюється рентабельність підприємства. Простими словами, рентабельність — це число, що показує, скільки прибутку отримано з кожної вкладеної в розвиток бізнесу гривні.

Для правильної оцінки рентабельності компанії треба проаналізувати коефіцієнти рентабельності за різні проміжки часу, у динаміці, і потім порівняти їх між собою. Зростання рентабельності означає, що підприємство прибутково, успішно розвивається, якщо знижується – треба терміново вживати заходів. Але при цьому важливо враховувати вплив на рентабельність різних факторів.

Приклад рентабельного бізнесу

ТОВ «Сузір’я» випускає друковану продукцію. У 2018 році витрати компанії склали 1 мільйон грн і були спрямовані на:

 • купівлю матеріалів для виробництва: паперу, фарби, палітурних матеріалів;
 • витрати на поліграфію;
 • авторські гонорари, оплату праці штатних співробітників, вартість авторських прав і ліцензій;
 • виробничі витрати: амортизацію обладнання, оренду та обслуговування приміщення.

Виручка ТОВ «Сузір’я» складається від реалізації газет, календарів, рекламних буклетів і листівок. За 2018 рік виручено 2,5 мільйона грн.

Щоб визначити рентабельність виробництва, знайдемо прибуток від реалізації. Для цього з отриманої виручки віднімаємо витрати: 2,5 – 1 = 1,5 мільйона гривень – склав прибуток від реалізації друкарні «Сузір’я». Розділивши отриманий результат на величину витрат, отримаємо рентабельність: 1,5 / 1 * 100% = 150 %. Тобто, за 2018 рік кожена вкладена у виробництво гривня принесла компанії 1,5 грн прибутку.

Розглянемо іншу ситуацію:

Приклад нерентабельного бізнесу

ІП Сергієв має відділ «Модна дитина» в торговому центрі, де продає дитячий трикотаж, який закуповує оптом безпосередньо з фабрики. Оренда торгового приміщення, зарплата двом продавцям, закупівля партії товару та інші витрати за 1 квартал 2019 року склали 950 тисяч грн. З січня в тому ж ТЦ відкрився відділ популярного бренду дитячого одягу «Acoola», через що потік покупців у нашого підприємця сильно знизився. Виручка за квартал склала 800 тисяч грн. Замість прибутку отримано збиток від реалізації: 800 – 950 = – 150 тисяч грн. Розрахуємо рентабельність: -150 / 950 * 100% = – 15,79 %.

Бізнесмен повинен терміново вживати заходів з порятунку своєї справи: запустити рекламу, шукати постачальників товарів, у яких більш низькі закупівельні ціни, зняти приміщення для торгівлі в іншому місці, де немає конкурентів.

При розрахунку рентабельності враховується вплив інфляції, попиту, витрат, специфіки компанії. У розрахунку беруть участь прибуток, обсяги продажів, собівартість продукції за конкретний період (1 місяць, 1 квартал, 1 рік, 3 роки) або їх середнє значення, інші величини.

Показники рентабельності розраховуються в різних сферах: у виробництві, в продажах. Знаходять ефективність віддачі власного, залученого капіталу, персоналу, активів, угоди або бізнес-проекту.

Навіщо розраховувати рентабельність

Коефіцієнти рентабельності важливо розраховувати в таких ситуаціях:

 • При складанні бізнес-плану – оцінюється доцільність реалізації проекту і вкладення в нього коштів, знаходиться рентабельність проекту. Наприклад, підприємець хоче реалізувати бізнес-проект. Своїх грошей немає і він хоче залучити інвестора. Рентабельність проекту, відображена в бізнес-плані, допоможе інвестору зрозуміти, скільки грошей потрібно вкласти у проект і як швидко ці гроші повернуться йому назад;
 • Для ціноутворення – можна визначити допустимий рівень цін, щоб зацікавити покупців, порівняти себе з конкурентами. Припустимо, на ринок виходить нова фірма з виробництва взуття. Проаналізувавши свої витрати, ціни конкурентів, інші фактори і з’ясувавши рентабельність бізнесу — керівництво фірми може побачити на якомусь мінімальному рівні цін вони можуть зупинитися, щоб потіснити конкурентів на старті і відвоювати частину ринку, але в той же час залишитися рентабельними, тобто в плюсі, щоб не збанкрутувати;
 • При аналізі менеджменту компанії — дає зрозуміти, які організаційні та управлінські питання потребують вирішення. Наприклад, в будівельній фірмі погіршилися показники рентабельності. Після оцінки факторів, що впливають на рентабельність, з’ясувалося, що зниження настало через проблеми з логістикою, втратою каналів збуту, порушенням домовленостей з підрядниками. Стало ясно, що начальник відділу збуту не справляється зі своїми обов’язками. Керуючий компанією прийняв рішення про його звільнення, призначивши на цю посаду ініціативного і знаючого співробітника, який очолить відділ і виведе показники рентабельності на належний рівень.
 • У плануванні доходів і витрат – потрібно проаналізувати рентабельність, щоб будувати прогноз прибутків або збитків. Так, в друкарні «Сузір’я» заплановано придбання ще одного друкарського верстата, вартістю 2 мільйони грн. Перед покупкою потрібно прорахувати рентабельність, спрогнозувати, в який термін окупиться нове обладнання, як швидко покриються витрати на його придбання. На підставі такого розрахунку стане ясно, наскільки доцільна покупка верстата, що вона принесе — прибуток або збиток.
 • Якщо власник збирається продати компанію – рентабельність допоможе визначити вартість бізнесу. Якщо підприємство показує високий рівень рентабельності у своїй галузі, це характеризує його як успішне, тому його можна продати набагато дорожче, ніж фірму з низькими показниками рентабельності.

Як бачите — розрахунок рентабельності це не просто марний теоретичний розрахунок, а необхідний бізнес-параметр, який використовується для цілком реальних розрахунків. Аналіз рентабельності потрібен при розширенні виробництва, при взятті кредитів, для інвестування грошей в різні проекти. Як же розрахувати рентабельність? Для цього будуть потрібні спеціальні формули, про них піде мова нижче.

Види рентабельності і формули розрахунку

При розрахунку рентабельності беруться дані з форм звітності: бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати. Виділяються наступні види рентабельності:

Рентабельність активів

Активи – це все, що може приносити прибуток. Активи потрібні підприємству для забезпечення безперебійної роботи.

Щоб визначити рентабельність активів, в розрахунок треба включити всі активи, які були використані в розглянутий період. Оцінюючи коефіцієнт рентабельності активів за 1 квартал, за 6 місяців, за рік, або при порівнянні попереднього і поточного року, можна оцінити, які активи не приносять доходу, а навпаки, вимагають додаткових витрат. На підставі розрахунку керуючий бізнесом може вирішити продати таке майно, здати в оренду або модернізувати.

Активи бувають оборотні і необоротні.

Оборотні активи

Оборотні – це майнові активи компанії. В практиці обліку до оборотних прийнято відносити ті активи, які використовуються в поточній діяльності підприємства до 1 року . Вони бувають власні, залучені (дотації, субсидії держави і т. п.) або позикові активи (банківські кредити). Залучені і позикові активи — це ресурси, які використовуються фірмою, але їй не належать.

До оборотних активів відносяться:

 • Гроші в касі, на гривневих і валютних розрахункових рахунках;
 • Інвентар, матеріали, товари для перепродажу, запаси готової продукції, напівфабрикати, незавершене виробництво;
 • Дебіторська заборгованість — це борги з боку інших підприємств, компаній або громадян перед фірмою;
 • Фінансові вкладення строком до 1 року: купівля короткострокових векселів, облігацій, ощадних сертифікатів, внесок грошей у банк під відсотки на строк не більше 1 року.
 • Інші оборотні активи, наприклад, виручка від продажу майна, за яким ще не оформлено право власності, акції, викуплені для перепродажу.

Читайте також: 30 кращих ідей для бізнесу з мінімальними вкладеннями в 2019 році + реальні історії

Необоротні активи

Це майно, що використовується в роботі компанії протягом операційного циклу, що перевищує 1 рік, або зі строком корисного використання більше 12 місяців. Наприклад:

 • Нематеріальні активи: права на власні розробки, відкриття, патенти і ліцензії, товарні знаки, торгові марки, ім’я бренду, ділова репутація фірми;
 • Основні засоби: земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання;
 • Довгострокові фінансові вкладення: кредити і позики (на термін більше 1 року), інвестиції в інші проекти.

Рентабельність активів підприємства (ROA) розраховується за допомогою такої формули:

ROA = чистий прибуток за період / величина активів за період * 100%

Приклад

Компанія «Умняшки» займається продажем дитячих товарів і розвиваючих ігор. У 2017 році було отримано чистого прибутку 1 мільйон 200 тисяч грн, при вартості активів, що дорівнює 3 мільйони 500 тисяч грн. Сюди входять оборотні активи: запаси товарів на складі, на суму 850 тисяч грн, дебіторська заборгованість – 300 тисяч грн, грошові кошти в касі та на банківському рахунку в розмірі 250 тисяч грн. А також необоротні активи: основні засоби – торговельне обладнання, касові апарати, комп’ютери, на суму 1,8 мільйона грн, інші необоротні активи – 300 тисяч грн.

Знайдемо рентабельність активів компанії за 2017 рік:

1200000 / 3500000 * 100% = 34,3 %.

За даними за 2017 рік можна відстежити середню рентабельність за галузями. Показник роздрібної торгівлі дорівнює 7,5%, тому можна зробити висновок, що фірма «Умняшки» відпрацювала відмінно.

У 2018 році прибуток склав 2 мільйони 50 тисяч грн, вартість активів – 4 мільйони 100 тисяч грн. Рентабельність за 2018 рік дорівнюватиме:

2050000 / 4100000 *100% = 50 %.

Якщо порівняти отримані результати, зростання рентабельності на 15,7% показує, що фірма «Умняшки» збільшила свої активи, наростила обсяги продажу та отриманого прибутку, а значить бізнес активно і успішно розвивається.

У різних галузях рівень рентабельності активів відрізняється. Наприклад, у будівництві, енергетиці, транспортній галузі цей показник не перевищує 10%, що набагато нижче, чим в торгівлі чи сфері послуг, де рівень рентабельності може досягати від 50 до 100 % і вище.

Великі заводи і виробництва вимагають набагато більших фінансових вкладень, дорогого обладнання, спеціальних штату персоналу, впровадження наукомістких технологій. У сфері торгівлі та послуг набагато менше фінансових витрат, які часто окупаються з прибутком в 200-300%, тому рентабельність в цих галузях значно вище.

Рентабельність товарів, продукції

Показник потрібен для розуміння вигідності випуску продукції, продажу товару. Розрахунок роблять на стадії розробки бізнес-плану або застосовують до вже існуючого проекту.

Рентабельність товару потрібна, щоб визначити, який прибуток приносить кожна витрачена на вироблення одиниці продукції гривня. Вона вивчається по окремих товарах, по товарних групах або по всій продукції відразу.

Для розрахунку рентабельності продукції (ROM) використовують формулу:

ROM = прибуток від продажі / собівартість * 100%

Приклад

ТОВ «Аванта плюс» випускає засоби гігієни: шампуні, мило, зубну пасту. За 1 квартал виручка склала 4 мільйони 280 тисяч грн, витрати на виробництво – 2 мільйони 375 тисяч грн.

Для визначення рентабельності продукції потрібно спочатку обчислити прибуток від продажу: 4 280 – 2 375 = 1 905 тисяч грн.

Коефіцієнт рентабельності дорівнюватиме: 1905 / 2375 * 100% = 80,2 %.

Значить, кожена гривня, вкладена у виробництво, принесла 80 копійок прибутку, це відмінний показник.

Розглянемо рентабельність окремих видів продукції ТОВ «Аванта плюс»:

Продукція Виручка, тис. грн. Собівартість продукції, тис. грн.
Шампунь 520 495
Мило 350 250
Зубна паста 480 360

Розрахунок рентабельності буде наступним:

 • Рентабельність шампуні: (520 – 495) / 495 * 100% = 5,05%
 • Рентабельність мила: (350 – 250) / 250 * 100% = 40%
 • Рентабельність зубної пасти: (480 – 360) / 360 * 100% = 33,3%

З розрахунків видно, що продаж шампуню практично не приносить прибутку, керівництву компанії потрібно підвищувати продажу, знижувати собівартість або відмовлятися від виробництва цього товару.

Рентабельність виробництва

Цей показник потрібен, щоб дізнатися, чи варто вкладатися у виробництво продукції, чи принесе вона прибуток. Якщо рентабельність низька або від’ємна, власнику краще відмовитися від вкладень в збиткове виробництво, і розглянути інший напрям бізнесу. Рентабельність виробництва важлива при веденні декількох видів діяльності, якщо потрібно вибрати найперспективніше з них.

Приклад

Порівняємо ефективність роботи 2-х торгових компаній, що продають схожі товари. Компанія № 1 виручила 3 000 000 грн при собівартості продукції, що дорівнює 1 200 000 грн. У компанії № 2 виручка склала 3 750 000 грн, а собівартість = 1 800 000 грн. Знайдемо прибуток обох компаній:

 • Компанія №1: 3 000 000 – 1 200 000 = 1 800 000 грн.
 • Компанія №2: 3 750 000 – 1 800 000 = 1950 000 грн.

Очевидно, що перша компанія отримає менше прибутку, ніж друга. Але чи означає це більшу ефективність роботи другого підприємства? Перевіримо за допомогою рентабельності.

 • Рентабельність компанії №1 = (1 800 000 / 1 200 000) * 100% = 150 %
 • Рентабельність компанії №2 = (1 950 000 / 1 800 000) * 100% = 108,3 %

З аналізу рентабельності видно, що компанія №1 працює на 41,7 % ефективніше, ніж компанія №2.

Рентабельність продажів: валова і операційна

Цей показник визначає, яка частка прибутку припадає на кожну зароблену гривню. Рентабельність продажів (ROS) важлива для політики ціноутворення компанії, вона дає оцінку витрат на закупівлю і реалізацію товарів. У розрахунок береться прибуток без урахування податків або чистий прибуток, після податкових і кредитних відрахувань.

ROS = (виручка — собівартість) / виручка від продажів * 100%

Інакше такий коефіцієнт називають валовою (маржинальною) рентабельністю.

Приклад розрахунку валової рентабельності:

ТОВ «Сузір’я», що випускає друковану продукцію, отримало виручку за рік у розмірі 12 650 000 грн. Собівартість продажів склала 7 590 000 грн. Вона являє собою витрати підприємства на випуск продукції та її реалізацію. Сюди увійшли:

 • витрати на матеріали;
 • зарплата співробітникам;
 • амортизація друкарських верстатів та іншого обладнання, що використовується при виробництві;
 • вартість оренди приміщення;
 • страхування обладнання та виробничого приміщення;
 • незавершене виробництво;
 • готова продукція.

Знайдемо валову рентабельність продажів:

 1. Спочатку визначимо валовий прибуток. Для цього потрібно з виручки відняти собівартість продажів: 12 650 000 – 7 590 000 = 5 260 000 грн.
 2. Знайдемо рентабельність продажів: (5 260 000 / 12 650 000) * 100% = 41,58%.

Тобто на кожнугривню проданої продукції припадає 42 копійки валового прибутку. Середній показник рентабельності поліграфічної галузі дорівнює 8,7%, значить, ТОВ «Сузір’я» відпрацювало рік з відмінним результатом.

Ще знаходять операційну рентабельність:

ROS = прибуток до вирахування податків і відсотків по кредитам / виручка від продажів * 100%

Дані для цього беруть з форми №2 «Звіт по прибутках і збитках», де прибуток до вирахування податкових і процентних платежів склав 5 010 000 грн.

Знайдемо операційну рентабельність компанії «Сузір’я» за рік: (5 010 000 / 12 650 000) * 100% = 39,6%.

Це означає, що до сплати всіх податків і відсотків за кредитами, кожнагривня виручки дасть прибутку 39,6 копійки.

Високий рівень рентабельності дозволяє скорегувати політику ціноутворення. Наприклад, в цій ситуації керівництву друкарні можна збільшити ціни на свої послуги та продукцію, так як вони користуються попитом і приносять гарний прибуток. Або можна залишити ціни на колишньому рівні, а вкластися в розширення виробництва, що, в кінцевому підсумку, теж веде до збільшення продажів і отримання ще більшого прибутку.

Рентабельність основних засобів

Відображає продуктивність використання основних засобів або конкретного обладнання на підприємстві. Її знаходять за формулою:

ROFA = чистий прибуток підприємства / середньорічна вартість ОЗ * 100%

ROFA – рентабельність основних засобів (ОЗ)

Приклад

Розрахуємо показник рентабельності основних засобів на прикладі заводу з виробництва металоконструкцій «Проммонтажпроект» за 2017 рік.

Минулий рік підприємство відпрацювало з такими результатами: чистий прибуток – 12 960 000 грн, основні виробничі фонди на початок року – 73 250 000 грн, на кінець року – 78 400 000 грн.

Визначимо рентабельність:

 1. Спочатку знайдемо середньорічну вартість основних фондів: ( 73 250 000 + 78400 000) / 2 = 75 825 000 грн.
 2. Рентабельність ОЗ складе: (12 960 000 / 75 825 000) * 100% = 17,09%.

Віддача вартості основних засобів заводу з кожноїгривні дорівнює 17, 09% прибутку. За даними статистики, величина рентабельності основних фондів у виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за 2017 рік склала 17,85. Тобто показник заводу «Проммонтажпроект» наближається до середньогалузевого і знаходиться в межах норми ( є хорошим показником в цій галузі).

Якщо рентабельність основних засобів набагато нижче нормативів, це означає низьку продуктивність використання виробничих фондів на підприємстві. Треба вживати заходів для її підвищення: провести переоцінку вартості основних засобів, здати в оренду або продати маловикористовуване обладнання, посилити контроль за проведенням поточного або капітального ремонту верстатів. Таким чином можна домогтися підвищення віддачі від основних фондів, позбутися від нерентабельного обладнання.

Читайте також: Що таке прибуток, виручка і дохід: чим відрізняються

Рентабельність персоналу

Кожен керівник хоче знати, чи продуктивно працюють його співробітники. Це можна дізнатися, розрахувавши рентабельність персоналу (ROL):

ROL = чистий прибуток копманії / чисельність персоналу * 100%

Приклад

Завод «Проммонтажпроект» середньообліково налічує 3200 співробітників. Рентабельність персоналу складе: (12 960 000 / 3200) * 100% = 405 000 грн. — на таку суму виробляє продукції 1 робочий заводу.

Це усереднений показник, одного його розрахунку недостатньо для визначення ефективності роботи співробітників. Зазвичай на підприємстві оцінюють продуктивність різних відділів і цехів, фінансову віддачу витрат на організацію роботи персоналу, проводиться факторний аналіз. Ці заходи допомагають з’ясувати, скільки потрібно працівників, щоб отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах на потреби персоналу.

Рентабельність інвестицій

Показує віддачу від вкладень в який-небудь проект. Розрахувати рентабельність інвестицій потрібно перш, ніж вкладати гроші. Це дозволить оцінити ефективність вкладень і їх доцільність. Якщо показник рентабельності низький або негативний, значить проект збитковий і інвестор ризикує втратити свої гроші.

Рентабельність інвестицій (ROIC) знаходиться за формулою:

ROIC = чистий прибуток (за період) / вкладені кошти (за той же період) * 100%

Цей показник визначає прибуток, що припадає на кожну вкладену в інвестиційний проект гривню.

Припустимо, власники заводу «Проммонтажпроект» вирішили вкласти гроші в покупку акцій компанії «Нафтогаз» на суму 500 тисяч грн. Розрахували планове збільшення вартості акцій протягом року, виходячи з динаміки минулих років – 568,9 тисяч грн. Прогнозна рентабельність інвестицій: (568,9 / 500) * 100% = 113,78%. Тобто кожна гривня інвестицій повинна принести 13,78 копійок прибутку.

Рентабельність власного капіталу

Дає зрозуміти інвесторам і власникам бізнесу, наскільки вигідна і продуктивна віддача власних коштів, чи правильно організоване використання ресурсів компанії.

ROE – рентабельність власного капіталу

ROE = чистий прибуток / власний капітал * 100%

Частіше в розрахунках використовують середньорічний показник власного капіталу (ВК), який знаходиться шляхом додавання даних ВК на початок і кінець періоду і діленням на 2.

Наприклад, чистий прибуток ТОВ «Сузір’я» за рік склав 4 280 000 грн. Величина власного капіталу на початок року дорівнює 35 000 000 грн, на кінець року – 38 200 000 грн. Знайдемо рентабельність власного капіталу: 4 280 000 / (38 200 000 – 35 000 000) * 100% = 11,69%.

Значення результату потрібно порівняти з нормативами в середньому по галузі. У нашому випадку оптимальним вважається показник від 10-12%, тобто рентабельність власного капіталу ТОВ «Сузір’я» можна вважати в межах норми.

Якщо значення істотно нижче нормативів, необхідно домагатися підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок збільшення продажу, прискорення оборотності активів, залучення інших, більш дешевих джерел фінансування. Якщо ці заходи неможливо застосувати, власнику потрібно замислитися, чи доцільне подальше існування бізнесу, може бути, є сенс спробувати інший напрямок діяльності.

Як розрахувати поріг рентабельності

Є ще один показник, необхідний при розрахунку рентабельності — точка беззбитковості, інакше поріг рентабельності (break-even point (BEP)). Це той обсяг продукції, яку потрібно продати, щоб покрити всі витрати. Він показує рівень продажів, при якому підприємець буде працювати ще без прибутку, але вже беззбитково.

При визначенні порогу рентабельності використовуються виручка, а також постійні і змінні витрати. До постійних належать ті витрати, які не залежать від обсягів випуску продукції, вони є завжди, навіть при зупинці виробництва: орендна плата, амортизація обладнання, податки, заробітна плата адміністрації та допоміжного персоналу ( керівників, бухгалтерів, охоронців) і т. п. Змінні витрати – це ті, які безпосередньо взаємопов’язані і змінюються при збільшенні або зменшенні обсягів виробництва. До них відносяться: витрати на закупівлю сировини і матеріалів, енергоресурси, вартість транспортних послуг, фонд оплати праці основних виробничих робітників з усіма податками і відрахуваннями.

BEP = (постійні витрати * виручка) / (виручка — змінні витрати) * 100%

Наприклад, знайдемо поріг рентабельності для ТОВ «Сузір’я». Постійні витрати дорівнюють 45 тисяч грн, змінні витрати – 65 тисяч грн. Виручка склала 110 тисяч грн.

Поріг рентабельності дорівнюватиме: (45 000 * 110 000) / (110 000 – 65 000) = 90 000 грн. Реалізуючи продукції на таку суму, компанія досягне точки беззбитковості.

Поріг рентабельності дає оцінити:

 • Міцність бізнесу: перевищення реального виробництва над порогом рентабельності відображає запас фінансової міцності компанії;
 • (Які проблеми є в організації роботи компанії) Як краще організувати роботу компанії: наприклад, при розрахунку порога рентабельності декількох видів продукції можна з’ясувати, який товар більш окупний і принесе прибуток скоріше, чи потрібно розширювати асортимент продукції, або згортати виробництво конкретного товару;
 • Чи вигідно вкладатися в проект, чи швидко він окупиться;
 • Визначити ціни в разі збільшення або зниження обсягу продажів.

Коли підприємець хоче відкрити нову справу, розрахунок точки беззбитковості показує, скільки продукції потрібно виробити і продати, щоб бізнес «вийшов з мінуса».

Негативний коефіцієнт економічної рентабельності означає збиткову роботу компанії, говорить про нерентабельність підприємства або бізнес-проекту.

Нерентабельність — це діяльність, яка приносить збитки. На самому початку відкриття справи або при запуску виробництва — це нормально, до досягнення порогу беззбитковості, тобто до того моменту, коли прибуток дорівнює нулю, але постійні і змінні витрати вже покриті. Фірма обов’язково повинна пройти поріг рентабельності, інакше її існування безглуздо. Якщо і далі компанія не приносить дохід, потрібно оцінювати, що не так, чому немає прибутку.

Примітка: Поріг рентабельності визначається в грошовому вираженні, або в натуральному і до терміну не прив’язаний. Він не має тимчасового критерію, для різних галузей і виробництв він абсолютно різний..

Щоб ще ефективніше розглянути роботу компанії, фінансово-економічних результатів, при аналізі рентабельності використовують спеціальні індекси.

Дослідження рентабельності за допомогою індексного методу

Цей спосіб застосовують незалежно від того, в якій галузі працює підприємство, яка у нього організаційно-правова форма. За рахунок індексного аналізу можна проаналізувати відразу кілька компаній, щоб порівняти їх ефективність. Для цього застосовують індекси змінного складу, фіксованого (постійного) складу, індекси впливу структурних зрушень.

Індекс являє собою специфічний метод вивчення. У перекладі з латинської мови, індекс – це показник або покажчик. В економіці індексами є відносні величини, які відображають зміни будь-яких явищ у часі, і безпосередньо не підсумовуються.

Відслідковуються відносні та абсолютні зміни у відхиленнях показників, розкладене за факторами. Індексний метод показує зміну в динаміці, тобто яким чином змінювався конкретний показник протягом декількох років, в порівнянні минулого і поточного періодів.

Що впливає на рентабельність

Домогтися високої рентабельності прагне кожен підприємець або керівник бізнес-проекту. Але, щоб правильно її розрахувати, потрібно врахувати вплив різних факторів, які бувають зовнішніми або внутрішніми.

Зовнішні фактори

Зовнішнім є вплив, який може благотворно або, навпаки, негативно впливати на розвиток компанії, але не залежить від самого підприємства. Керівник або власник бізнесу змушений шукати шляхи виходу з ситуації завдяки зовнішнім чинникам ситуації, підлаштовуватися під неї.

Наприклад: зміна податкового законодавства – підвищення ПДВ з 18 до 20% збільшує витрати компанії, доводиться витрачатися на перепрошивку касового апарату, щоб змінити ставку податку в чеку. Так як ПДВ включається у вартість продукції і підвищує її, це зменшує платоспроможний попит, що може погано відбитися на рентабельності компанії.

На рентабельність впливають такі зовнішні чинники:

 • Попит;
 • Розташування підприємства;
 • Конкурент;
 • Інфляція, погіршення економічної ситуації;
 • Санкції;
 • Зміни в законодавстві;
 • Розробка нових технологій та інші.

Рентабельність фірми в залежності від розташування відрізняється, наприклад, в Києві та Конотопі.

Якщо товар користується підвищеним попитом — наприклад, квіти перед 8 березня — продаж буде рентабельним навіть при високій конкуренції.

Технологічні нововведення – гаджети, відеоігри, побутова техніка, викликають високий інтерес покупців і гарантують продавцю підвищену прибутковість.

Загальне погіршення економічної ситуації в країні, фінансова криза із-за воєнного стану, різкий стрибок інфляції знижують рентабельність компаній і погіршують розвиток бізнесу в цілому.

Читайте також: Бізнес з Китаєм — повне керівництво з чого почати

Внутрішні фактори

Це особливості самого підприємства, які впливають на рівень рентабельності. До них відносяться:

 • Обсяг, структура і якість товарів;
 • Проведення або відсутність маркетингових і рекламних кампаній;
 • Умови і продуктивність праці персоналу, вміння та навички співробітників, мікроклімат в колективі;
 • Питання ціноутворення та фінансової політики компанії;
 • Ділова репутація фірми і відносини з постачальниками, клієнтами, контролюючими органами;
 • Організація логістики: постачання, зберігання і збут товарів;
 • Стан основних фондів, обладнання та ін.

Наприклад, ТОВ «Сузір’я», що виробляє друковану продукцію, розширює випуск рекламних листівок, календарів, журналів і книг, залучає до розробки відомих дизайнерів і художників, вкладається в придбання нового обладнання для друкування та упаковки — це підвищує рентабельність виробництва. Але такі внутрішні фактори, як відсутність рекламних акцій, знижок на товар через нерозвиненість маркетингу, збої в збуті продукції, порушення зобов’язань перед постійними клієнтами погано відбиваються на прибутковості компанії.

Як підвищити рентабельність – способи, які працюють

Якщо показники рентабельності низькі або навіть негативні і не влаштовують власників бізнесу та інвесторів, існують способи підвищити ефективність роботи компанії:

 • Збільшення потужності виробництва – за рахунок покупки нового або вдосконалення наявного обладнання нарощується обсяг вироблення і підвищується прибуток. Застосування новітніх технологій в обладнанні збільшує продуктивність праці і економить трудові ресурси.
 • Поліпшення якості товару веде до зростання купівельного попиту і підвищення продажів.
 • Зниження витрат на виробництво продукції – потрібно знайти постачальників, що пропонують постачати сировину або товари для перепродажу на вигідних умовах. При цьому зниження собівартості не повинно відбитися на якості товарів.
 • Розробка і поліпшення маркетингової політики фірми — корисний інструмент для підвищення продажів і рентабельності. Вдала маркетингова стратегія круто змінює життя компанії, наводить сотні, якщо не тисячі клієнтів. Наприклад, компанія «Coca-cola» створила автомат для газованої води, який просить його обійняти, за обійми з автоматом людина отримувала банку напою безкоштовно. Ця маркетингова акція збільшує лояльність клієнтів до компанії, що приносить реальні гроші і підвищує рентабельність.

Інструменти просування і реклами дуже різні: акції, знижки, конкурси, купони, безкоштовна роздача зразків товару. Можна використовувати соцмережі або банери, створити впізнавану торгову марку або бренд. Розробка власного продукту, що зацікавив покупця, гарантує хороший прибуток.

Висновок

На завершення сказаного можна зробити висновки:

Рентабельність оцінює, наскільки перспективно виробництво, чи варто вкладати гроші в його розвиток. Існують різні коефіцієнти рентабельності, що дозволяють дізнатися ефективність використання активів, капіталу компанії, трудових і фінансових витрат. Рентабельність виробництва або продажів показує, скільки віддачі приносить кожна вкладена гривня. Визначення порогу рентабельності дає розуміння, на якому етапі розвитку компанія вийде на беззбитковий рівень, скільки часу для цього потрібно.

При цьому важливо враховувати обставини, які впливають на розвиток бізнесу. Це зміни в податковому законодавстві, зростання інфляції, підвищення або зниження купівельного попиту, конкуренція. Всередині організації теж є фактори, що впливають на рентабельність: якість товарів, розвиток маркетингу і логістики, стан обладнання, продуктивність праці. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності оцінює вплив кожного з цих факторів і дозволяє керувати ними.

На підставі отриманих розрахунків керівник приймає рішення про розвиток фірми. Це може відбуватися у вигляді розширення випуску товару, введення нових позицій, концентрації на якості, дизайні, упаковці. Можливий пошук додаткових джерел фінансування, купівля нового обладнання, підвищення кваліфікації працівників, розвиток маркетингової стратегії компанії. Будь-який з цих способів спрямований на підвищення рентабельності.

Необов’язково високі показники рентабельності відповідають найвигіднішим сферам бізнесу. Коефіцієнт рентабельності — не єдиний фінансовий показник при оцінці діяльності підприємства. Існує багато інструментів для визначення стійкості та стабільності положення компанії на ринку: розрахунок фінансової стійкості, ліквідності, прибутковості та інші. Оцінка цих показників допоможе всебічно оцінити ризики компанії і домогтися високої віддачі бізнесу.

Підписуйтесь на нашу розсилку, щоб завжди бути в курсі нових цікавих статей про заробіток і малий бізнес!

Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!


Що таке рентабельністьВітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я — Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі — «Редакція сайту».


Що таке рентабельністьПідписуйтесь на наш канал в Telegram і будьте в курсі всіх подій
Додати коментар

Коефіцієнт рентабельності виробничих фондів

Одиниця виміру:

% (відсотки)

Пояснення суті показника

Відмінність рентабельності виробничих фондів від рентабельності активів полягає в тому, що перший показник враховує тільки продуктивні активи, тобто ті, які приймають участь у виробничому процесі. До них відносяться основні засоби (які введені в виробничий процес), запаси та інше. Показник розраховується як співвідношення чистого прибутку до середньорічної суми виробничих активів. Він є індикатором ефективності виробничого процесу в компанії.

Нормативне значення:

Очевидно, що компанія буде зацікавлена в більш високих значеннях цього коефіцієнта, адже це буде вказувати на ефективне використання активів, що приймають участь у процесі формування доходу. Значення варто порівняти зі значенням конкурентів.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Якщо поточний і плановий рівень завантаженості устаткування дозволяє продати частину основних засобів (якщо вони не потрібні в найближчій перспективі), то це слід зробити. Якщо рівень запасів є дуже великим, то необхідно оптимізувати їх структуру і продати надлишки. Надалі необхідно підтримувати мінімальний обсяг запасів таким, щоб забезпечити безперервний виробничий процес.

Формула розрахунку:

Рентабельність виробничих фондів = Чистий прибуток (збиток) / Середньорічна сума основних засобів і запасів * 100% (1)

Середньорічна сума основних засобів та запасів = (Розмір основних засобів та запасів на початок року + Розмір основних засобів та запасів на кінець року) / 2 (2)

Для більш точного визначення середньорічної суми можна використати значення показників на кінець кварталу або на кінець року:

Середньорічна сума основних засобів та запасів = (Сума вартості основних засобів і запасів на кінець кожного кварталу) / 4 (3)

Середньорічна сума основних засобів та запасів = (Сума вартості основних засобів і запасів на кінець кожного кварталу) / 12 (4)

Вибір формули залежить від можливостей того, хто аналізує дані і від того, яка у нього є інформація.

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31.12 2016 На 31.12 2015 На 31.12 2014
Активи
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби (залишкова вартість) 89 88 88
Разом по розділу I 89 88 88
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Виробничі запаси 56 58 59
Незавершене виробництво 61 67 69
Разом по розділу II 353 332 359
Баланс 442 420 447

 

Звіт про фінансові результати На 31.12 2016 На 31.12 2015
Чистий прибуток 93 98

Рентабельність виробничих фондів (2016 г.) = 93 / (89/2 + 88/2 + 56/2 + 58/2 + 61/2 + 67/2) * 100 = 44,39%

Рентабельність виробничих фондів (2015) = 98 / (88/2 + 88/2 + 58/2 + 59/2 + 67/2 + 69/2) * 100 = 45,69%

Загалом, рентабельність виробничих фондів залишається на стабільному рівні, що говорить про оптимальну структуру виробничих активів. З 2016 року кожна гривня, вкладена в ці елементи активів, дозволила отримати 44,39 копійок чистого прибутку. Таким чином, виробничий процес в ПАТ «Веб-Інновація-плюс» є ефективним.

Як розрахувати рентабельність підприємства. Формула рентабельності! – Бізнес-UA!

Як розрахувати рентабельність підприємства

Займаючись бізнесом, важливо розуміти, наскільки ваша діяльність ефективна. За однією лише величиною прибутку цю ефективність визначити неможливо. Адже для того, щоб отримати прибуток, потрібно спочатку використовувати будь-які ресурси, будь то гроші, обладнання і так далі. Тому те, що ви вкладаєте, теж не можна скидати з рахунків. Показник рентабельності враховує і прибуток, і витрати, тому з його допомогою можна найбільш точно визначити, наскільки ваш бізнес результативний.

Рентабельність підприємства

Говорячи по-простому, рентабельність – це співвідношення прибутку і витрат, виражене у відсотках. Рентабельність є відносним показником, і вона необхідна для аналізу господарської та економічної діяльності будь-якого підприємства. Саме через таку відносності, показники рентабельності двох і більше різних підприємств можна порівнювати один з одним і розуміти таким чином, яке з них є більш ефективним.

На рентабельність можуть впливати різні чинники: і джерела капіталу, і вартість активів, оборотних коштів, і розмір виручки, і ще багато чого. Рентабельність дозволить нам побачити, скільки прибутку ми отримали з кожного витраченого долара, гривні (або іншої валюти, з якою ви працюєте).

Розрахунок рентабельності підприємства

Щоб отримати показник рентабельності, необхідно чистий прибуток розділити на величину всіх витрат. Відрізок часу і для першого показника, і для другого, природно, беремо один і той же. Формула розрахунку рентабельності виглядає так:

РП = БП / СА * 100%. розшифровуємо:

РП – рентабельність підприємства;
БП – сума балансового прибутку. Щоб її розрахувати, потрібно взяти суму виручки за певний відрізок часу, відняти собівартість продукції і різні організаційні витрати.
СА – вартість активів. Тут потрібно скласти вартість виробничих фондів, оборотних активів і необоротних активів.

Рентабельність сама по собі мало що може сказати про розвиток підприємства. Судити про ефективність бізнесу по одній тільки цифрі буде не зовсім розумно. Потрібно це питання розглядати в комплексі. Тому важливо розраховувати і аналізувати такі види рентабельності, як рентабельність виробництва, рентабельність активів і рентабельність продажів.

Як розрахувати рентабельність виробництва

Жодне виробниче підприємство не може обійтися без цього показника. Це найголовніша характеристика ефективності виробництва. Етапи розрахунку рентабельності виробництва такі:

1. Беремо бухгалтерський баланс і “дістаємо” звідти балансовий прибуток.

2. Розраховуємо середньорічну вартість основних фондів. Для цього: складаємо основні фонди станом на 1 число кожного місяця, складаємо основні фонди на початок і кінець року, потім ділимо отриману суму на два. Підсумкове число ділимо на 12 – стільки місяців в році. Якщо ви берете за звітний період не рік, а інший період, то ділите на відповідну кількість місяців.

3. З балансу підприємства знову “дістаємо” середню вартість оборотних коштів.

4. Нарешті переходимо до розрахунку рентабельності виробництва. Щоб отримати цей показник, необхідно балансовий прибуток розділити на середньорічну вартість оборотних коштів.

Як розрахувати рентабельність активів

Показник рентабельності активів дозволяє побачити, наскільки добре працює капітал підприємства. Рентабельність активів не повинна бути сильно низькою – так як це буде говорити про те, що капітал не працює, але і не повинна бути дуже високою, так як може послужити причиною відсутності резервного капіталу, що теж не є добре.

Рентабельність активів розраховується наступним чином:

1. Витягуємо з бухгалтерської звітності величину обсягу продажів за звітний період.

2. Визначаємо собівартість продукції.

3. Розраховуємо операційні витрати все за цей же період.

4. До отриманими показниками собівартості і витрат додаємо суму податкових платежів, що сплачуються до бюджету. Із загального обсягу продажів віднімаємо отриману суму. У нас виходить чистий прибуток.

5. З бухгалтерської звітності витягуємо суму сукупних активів. Чистий прибуток ділимо на сукупні активи – це і є ваша рентабельність активів.

Як розрахувати рентабельність продажів

Якщо і рентабельність виробництва у вас на хорошому рівні, і рентабельність активів теж оптимальна, але при цьому загальна рентабельність підприємства вас засмучує, можливо, проблему варто шукати в продажах.

Визначаємо рентабельність продажів:

1. Обчислюємо виручку від продажу продукції за звітний період.

2. Дістаємо з бухгалтерської документації чистий прибуток.

3. Суму чистого прибутку ділимо на виручку від реалізації – і ось ваша рентабельність продажів.

Щоб найбільш повно побачити картину поточного стану справ, порівняйте показник рентабельності продажів за один звітний період з аналогічним за інший звітний період. Якщо рентабельність продажів постійно знижується, або ж стався різкий спад в одному з періодів – це серйозний привід провести глибокий економічний аналіз.

Аналіз коефіцієнтів рентабельності ПП «Арка»

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 5Следующая ⇒

Рентабельність –один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Основним показником ефективності будь-якої фі­нансової операції є її прибутковість, яку визначають відношенням прибутку, отриманого в результаті проведення операції, до витрат, пов’язаних із їїпро­веденням, абодо інвестованого в цю операцію капіта­лу.Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства також значною мірою визначається її прибутковістю, іншими словами, рівнем прибутку, який отримує підприємство за рік на одну грошову оди­ницю вкладених у виробництво коштів.

Коефіцієнти рентабельності –система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності. Коефіцієнти (показники) рентабельності визначають загальну ефективність використовуваних активів і вкладеного капіталу.

Вони можуть бути розраховані як коефіцієнти і тоді представлені у вигляді десятинного дробу або у вигляді показників рентабельності і тоді представлені у вигляді процентів.

Показники рентабельності розрахововуються на основі Балансу ф.1 та Звіту про фінансові результати підприємства ф.2. В основу розрахунку показників рентабельності можуть бути покладені різні величини прибутку підприємства: валовий (маржинальний) прибуток, операційний прибуток, прибуток до виплати процентів і податку на прибуток (EBIT), прибуток до виплати податку на прибуток (EBT), чистий прибуток. Найчастіше для розрахунку коефіцієнтів рентабельності використовується чистий прибуток або прибуток до виплати процентів і податку на прибуток. Значення цих показників прибутку підприємства можна взяти ізтаблиці Вертикального (компонентного) аналізу фінансових результатів.[11, 254-256]

Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостатність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. При визначенні показника рентабельності прибуток (у чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають найзначніший вплив на його отримання. Безумовно, одним з таких чинників є витрати. Адже від того, що і скільки ми вкладаємо, залежить величина прибутку, який нам надходить у ціні реалізації разом з компенсацією понесених витрат.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):

 • рентабельність продажів;
 • рентабельність активів;
 • рентабельність капіталу;
 • рентабельність чистої реалізації продукції;
 • рентабельність власного капіталу;
 • рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності;
 • рентабельність виробничих фондів;
 • рентабельність реалізованої продукції за прибуток від реалізації;
 • рентабельність продукції за прибуток від операційної діяльності;
 • рентабельність реалізованої продукції;
 • період окупності капіталу;
 • період окупності власного капіталу.

Рентабельність продажіврозраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистого доходу від реалізації і характеризує ефективність продажів підприємства.

Цей коефіцієнт показує, яку суму операційного прибутку одержує підприємство з кожного гривні проданої продукції. Іншими словами, скільки залишається в підприємства після покриття собівартості продукції. Показник рентабельності продажів характеризує найважливіший аспект діяльності компанії — реалізацію основної продукції, а також оцінює частку собівартості в продажах.

Рентабельність активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

Рентабельність активів — це комплексний показник, що дозволяє оцінювати результати основної діяльності підприємства. Він виражає віддачу, що приходиться на гривню активів підприємства.

Цей коефіцієнт повинний бути одним з основних робочих інструментів керівника в керуванні компанією. Будучи найважливішим показником ефективності її діяльності, він поєднує весь набір елементів, що описують різні сторони роботи підприємства. Аналізуючи взаємозв’язки, можна виділити елементи, що справляють найбільш сильний негативний вплив, і зосередити увагу на них.

При аналізі необхідно звернути увагу на те одержувало підприємство прибуток чи збиток, з кожної гривні вкладеного в активи? Яка ступінь прибутковості вкладень у майно й ефективність використання активів підприємства?

Рентабельність капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу визначає прибуток, отриманий на одиницю капіталу власників підприємства. Він відображає прибутковість всього капіталу

Рентабельність чистої реалізаціїрозраховується як відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації:

Даний показник показує прибутковість підприємства від реалізації продукції протягом певного періоду.

Рентабельність власного капіталурозраховується як відношення чистого прибутку до власного капіталу.

Даний показник показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу.

Рентабельність активів за прибуток від звичайної діяльностірозраховується як співвідношення прибутку від звичайної діяльності до активів.

Даний показник показує скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів інвестованих в активи.

Рентабельність виробничих фондіврозраховується як співвідношення чистого прибутку до виробничих фондів.

Даний показник показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю вартості виробничих фондів.

Рентабельність реалізованої продукції за прибуток від реалізаціїрозраховується як відношення прибутку від реалізації до виручки.

Даний показник показує скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки.

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльностівін розраховується як відношення прибутку від операційної діяльності до виручки.

Даний показник показує скільки припадає прибутку від операційної діяльності на одиницю виручки.

Рентабельність реалізованої продукціїрозраховується як відношення чистий прибуток до виручки.

Даний показник показує припадає чистого прибутку на одиницю виручки.

Період окупності капіталурозраховується як відношення активу до чистого прибутку.

Даний показник показує за який період кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком.

Період окупності власного капіталурозраховується як відношення власного капіталу до чистого прибутку.

Даний показник показує за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком.[2, 321-325]

Проведемо співставлення коефіцієнтів рентабельності на початок звітного і на кінець звітного періодів (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Аналіз коефіцієнтів рентабельності ПП «Арка»

№ П/П Показники Нормати-вне значення Напрямок зміни На поч. року % На кін.рок% Відхилення (+,-)
1. Рентабельність продажу k>0 збільшення 7,4 8,4
2. Рентабельність активів k>0 збільшення 9,6 -
3. Рентабельність капіталу k>0 збільшення 16,6 -
4. Рентабельність чистої реалізації k>0 збільшення 6,2 0,8
5. Рентабельн. власного капіталу k>0 збільшення
6. Рентабельність активів за прибуток від звичайної діяльності k>0 збільшення 8,5 9,6 1,1
7. Рентабельн. виробничих фондів k>0 збільшення 15,7 17,4 1,7
8. Рентабельність реалізованої продукції за прибуток від реалізації k>0 збільшення 8,5 1,5
9. Рентабельність реалізованої продукції за прибуток від операційної діяльності k>0 збільшення 9,8 11,5 1,7
10. Рентабельність реалізованої продукції k>0 збільшення 7,4 8,4
11. Період окупності капіталу - зменшення 11,8 10,4 -1,4  
12. Період окупності власного капіталу - зменшення 6,6 6,6

 

Проаналізувавши таблицю 2.1, можна сказати, що підприємство використовує свої ресурси досить доцільно. Наприклад коефіцієнти рентабельності показують прибутковість підприємства та ефективність виробництва.

Рентабельність продажу зріс порівняно з минулим періодом на 1% (8,4%-7,4%), а це означає, яку суму операційного прибутку одержує підприємство з кожного гривні проданої продукції. Іншими словами, скільки залишається в підприємства після покриття собівартості продукції.

Рентабельність активів становить 9,6 %,цей коефіцієнт повинний бути одним з основних робочих інструментів керівника в керуванні компанією. При аналізі необхідно звернути увагу на те одержувало підприємство прибуток чи збиток, з кожної гривні вкладеного в активи?

При аналізі всіх коефіцієнтів рентабельності, всі вони зросли порівняно з минулим періодом. Найбільшими зросли це: рентабельність виробничих фондів на 1,7% з 15,7% до 17,4%, це означає на 1,7% збільшилвся чистий прибуток на одиницю виробничих фондів; також на 1,7% збільшилась рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності з 9,8% до 11,5%, він показує на скільки збільшилась прибутковість від операційної діяльності.

Інші коефіцієнти незначно зросли, а саме рентабельність власного капіталу який зовсім не змінився, за минулий і звітний період він становить 15% він показує, що чистий прибуток на одиницю власного капіталу не зріс. Також рентабельність чистої реалізації продукції не суттєво змінилася на 0,8%, з 6,2% до 7% це показує прибутковість підприємства від реалізації продукції протягом певного періоду.

Розрахувавши період окупності капіталу, можна сказати, що інвестовані кошти в активи частково повертаються це ми бачимо з розрахунку даного показника, який зменшився на 1,4 з 11,8% до 10,4%. А період окупності власного капіталу трохи в гіршому стані, адже він не змінний за минулий і звітний період і становить 6,6%, це означає, що підприємство компенсує власний капітал чистим прибутком нескоро і для цього знадобиться більше зусиль аніж для позикового.

 

 

2.3 Розрахунок рівня банкрутства ПП «Арка» ( на основі моделі Альтмана)

Одним з найважливіших інструментів системи раннього попередження та методом прогнозування банкрутства підприємств є дискримінантний аналіз. Під дискримінантним аналізом здебільшого розуміють комплекс методів математичної статистики, за допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (підприємств) залежно від значень обраної сукупності показників відповідно до побудованої метричної шкали. Така шкала будується на основі емпіричного дослідження фінансових показників великої кількості підприємств, одні з яких опинились у фінансовій кризі, а інші успішно продовжують свою діяльність.

У процесі аналізу підбирається певна система показників, дослідивши значення яких, можна віднести підприємство до того чи іншого класу та з високим рівнем ймовірності спрогнозувати його майбутній фінансовий стан. У теорії і практиці здебільшого розрізняють однофакторний та багатофакторний дискримінантний аналіз.

В основі однофакторного (одновимірного) аналізу покладено сепаратне дослідження окремих показників (які є складовою певної системи показників) та класифікацію підприємств за принципом дихотомії. Віднесення підприємства до категорії «хворих» чи «здорових» здійснюється у розрізі окремих показників відповідно до емпірично побудованої шкали граничних значень досліджуваного показника. Наприклад, згідно зі шкалою значень показника рентабельності активів граничне значення цього показника становить 2 %. Це означає, що підприємства, в яких рентабельність активів > 2 %, за цим критерієм вважаються «здоровими»; якщо ж значення цього показника < 2 %, то підприємство належить до групи суб’єк­тів господарювання, яким загрожує фінансова криза. Так як нашого підприємства рівень рентабельності становить 9,6 %, то ми можемо сказати, що воно належить до «здорових».

Головним суперечливим моментом однофакторного дискримінантного аналізу є те, що значення окремих показників може свідчити про позитивний розвиток підприємства, а інших — про незадовільний. Така ситуація унеможливлює об’єктивне прогнозування банкрутства. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є застосування багатофакторного дискримінантного аналізу.

Найвідомішими моделями прогнозування банкрутства на основі багатофакторного дискримінантного аналізу є тест на банкрутство Тамарі (1964), модель Альтмана (1968), модель Беермана (1976), система показників Бетге-Хуса-Ніхауса (1987), модель Краузе (1993).

Модель прогнозування банкрутства, розроблена американським економістом Е. Альтманом, має також назву «розрахунок Z-показника» і є класичною в своїй сфері (вона включена до більшості західних підручників, присвячених фінансовому прогнозуванню та оцінці кредитоспроможності підприємств). Побудована Альтманом дискримінантна функція має такий вигляд:

Z = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 .

Це п’ятифакторна модель, де чинниками виступають окремі показники фінансового стану підприємства. Адаптовано до вітчизняних стандартів фінансової звітності окремі змінні дискримінантної функції мають такий вигляд:

X1 — робочий капітал / валюта балансу;

X2 — сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та резервного капіталу / валюта балансу;

X3 — звичайний прибуток до оподаткування + проценти за кредит / валюта балансу;

X4 — ринкова вартість підприємств (ринкова вартість корпоративних прав) / позичковий капітал;

X5 — чиста виручка від реалізації продукції / валюта балансу.

Провівши аналіз 33 пар промислових підприємств з обсягом валюти балансу від 1 до 25 млн дол. США, Альтман дійшов такого висновку щодо інтерпретації значень Z-показника у табл.2.3:

Таблиця 2.3

Інтерпретація значень Z-показника

Значення «Z» Імовірність банкрутства
До 1,8 висока
1,8—2,67 не можна однозначно визначити
2,67 і вище низька

Цікавим є те, що в дослідженнях Альтмана середнє значення показника Z для фінансово неспроможних підприємств становить –0,29, а для групи успішно працюючих підприємств — +5,02. За деякими джерелами, точність прогнозування банкрутства за цією моделлю становить: за п’ять років до банкрутства — 36 %; чотири роки — 29; три роки — 48; два роки — 83; один рік — 95 %.

Методологія багатофакторного дискримінантного аналізу може використовуватися як службами контролінгу підприємства для своєчасного виявлення симптомів фінансової кризи, так і банками при оцінці кредитоспроможності позичальника. Про актуальність і значимість розглянутого методу прогнозування фінансового стану підприємств свідчить вже те, що Європейський центральний банк для полегшення класифікації позичальників на надійних та проблемних рекомендує своїм підрозділам, а також комерційним банкам використовувати в роботі галузевий

дискримінантний аналіз. При цьому пропонується застосовувати три різні дискримінантні функції: для промислових підприємств, підприємств торгівлі та громадського харчування, для інших підприємств.

У той же час в Україні використовуються численні методики однофакторного дискримінантного аналізу, однак вони безсистемні, не враховують галузевих особливостей і не містять відповідних «ключів» інтерпретації.[11]

Проведемо рівень банкрутства ПП «Арка» на основі моделі Альтмана у табл. 2.4:

Таблиця 2.4

Параметри дискримінативного аналізу

Зміні функції Альтмана Розрахунок Значення показника
Х1 2155/8365 0,258
Х2 1300/8365 0,155
Х3 1084/8365 0,129
Х4 8365/3275 2,5
Х5 9584/8365 1,144

 

Z = 0,012*0,258+0,014*0,155+0,033*0,129+0,006*2,5+0,999*1,144=1,17

Можна сказати, імовірність банкрутства нашого підприємства дуже висока адже 1,17<1.8 . (нормативне значення цього показника ми можемо побачити в табл.2.3.).

Шляхи уникненя банкрутства ми будемо розглядати в розділі 3.2.

 

Отже,зробивши певні розрахунки у другому розділі можна сказати, що дане підприємство є прибутковим, тобто рентабельним. За свою діяльність ПП «Арка» отримуємо чистий прибуток у 2008р. 840 тис.грн, що на 163 тис.грн більший ніж у 2007р. який становив 677 тис.грн. це значить, що підприємство є прибутковим, а чистим прибутком власник підприємства розподіляється самостійно на свою користь, або на користь підприємства.

Розрахувавши коефіцієнти рентабельності можна сказати, що вони зростають і показують ефективність і прибутковість нашого підприємства.

Рентабельність активів становить 9,6 %, цей коефіцієнт повинний бути одним з основних робочих інструментів керівника в керуванні компанією. При аналізі необхідно звернути увагу на те одержувало підприємство прибуток чи збиток, з кожної гривні вкладеного в активи?

Розрахувавши період окупності капіталу, можна сказати, що інвестовані кошти в активи частково повертаються це ми бачимо з розрахунку даного показника, який зменшився на 1,4 з 11,8% до 10,4%. А період окупності власного капіталу трохи в гіршому стані, адже він не змінний за минулий і звітний період і становить 6,6%, це означає, що підприємство компенсує власний капітал чистим прибутком нескоро і для цього знадобиться більше зусиль аніж для позикового.

Модель Альтмана нам показує, що підприємству «Арка» загрожує викова імовірність банкрутства. І керівнику необхідно розробити ряд заходів аби покращити стан підприємства.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *