Вікіпедія монетаризм: Монетаризм — Вікіпедія – Новый монетаризм — Википедия

Автор: | 09.07.2020

Содержание

Монетаризм

Монетаризм — макроекономічна теорія, згідно з якою кількість грошей в обігу є визначальним чинником розвитку економіки. Одне з головних напрямків неокласичної економічної думки. Виник в 1950-і роки як ряд емпіричних досліджень в області грошового обігу. Основоположником монетаризму є Мілтон Фрідман, який згодом став лауреатом Нобелівської премії з економіки в 1976. Однак назва нової економічної теорії було дано Карлом Бруннер [1].


1. Попередники монетаризму

Д. Юм

Дж. Мілль

І. Фішер

Розуміння того, що зміни цін залежать від обсягу грошової маси, прийшло в економічну теорію з античних часів. Так, ще в III столітті до н. е.. про це стверджував відомий давньоримський юрист Юлій Павло. Пізніше в 1752 році англійська філософ Д. Юм в «Нарисі про гроші» вивчав зв’язок між обсягом грошових коштів і інфляцією. Юм стверджував, що підвищення грошового пропозиції призводить до поступового збільшення цін до досягнення ними первісної пропорції з обсягом грошей на ринку. Ці погляди розділяло і більшість представників класичної школи політекономії. До моменту написання Міллем «Принципів політичної економії» в загальному вигляді вже склалася кількісна теорія грошей

[1]. До визначення Юма Мілль додав уточнення про необхідність сталості структури попиту, так як він розумів, що пропозиція грошей може змінювати відносні ціни. При цьому він стверджував, що збільшення грошової маси не веде до автоматичного росту цін, тому що грошові резерви або товарне пропозицію також можуть збільшуватися в порівнянних обсягах [2].

У рамках неокласичної школи І. Фішер у 1911 році надав кількісної теорії грошей формальний вид у своєму знаменитому рівнянні обміну :

~ MV = PQ ,
 • де ~ M
  — Кількість грошей в обігу,
 • ~ V — Швидкість обігу грошей,
 • ~ P — Рівень цін,
 • ~ Q — Реальний обсяг виробництва [3]. За своєю суттю це рівняння являє собою тотожність, оскільки воно вірно по визначенню. При цьому Фішер показав, що в короткостроковому періоді швидкість обігу грошей змінюється дуже повільно і її можна прийняти за постійну величину [4].

Модифікація даної теорії Кембриджської школою ( А. Маршалл, А. Пігу) формально виглядає наступним чином:

~ M = kPY
,
 • де ~ K — Частка готівкових коштів в обігу,
 • ~ Y — Розмір реального доходу [5].

Принципово дані підходи відрізняються тим, що Фішер надає великого значення технологічним факторам, а представники Кембриджської школи — вибору споживачів. При цьому Фішер на відміну від Маршалла і Пігу виключає можливість впливу процентної ставки на попит на гроші [6].

Незважаючи на наукове визнання, кількісна теорія грошей не виходила за межі академічних кіл. Це було пов’язано з тим, що до Кейнса повноцінної макроекономічної теорії ще не існувало, і теорія грошей не могла отримати практичного застосування. А після своєї появи, кейнсіанство відразу ж зайняло панівне становище в макроекономіці того часу. У ці роки кількісну теорію грошей розвивало лише невелике число економістів, але, незважаючи на це, були отримані цікаві результати. Так, К. Варбуртон в 1945-53 рр.. виявив, що збільшення грошової маси призводить до зростання цін, а короткострокові коливання ВВП пов’язані з пропозицією грошей. Його роботи передбачили появу монетаризму, однак, наукове співтовариство не звернуло на них особливої ​​уваги

[1].


2. Становлення монетаризму

У 1950 році М. Фрідман очолив проект в рамках Національного бюро економічних досліджень по вивченню грошового фактора в діловому циклі. В результаті інтенсивних емпіричних досліджень в 1956 році виходить його знаменита стаття «Кількісна теорія грошей: нова версія» [1]. У 1963 році ним у співавторстві з А. Шварц була випущена фундаментальна праця «Монетарна історія Сполучених штатів, 1867-1960», яка справила величезний вплив на дискусію 1960-х рр.. про економічну політику

[7].

У 1963 році виходить знаменита робота Фрідмана, написана ним у співавторстві з Д. Мейселменом «Відносна стабільність швидкості грошового обігу та інвестиційний мультиплікатор в Сполучених Штатах за 1897-1958 рр..», Яка викликала бурхливі дебати монетаристів з кейнсіанцями. Автори статті критикували стабільність мультиплікатора витрат в кейнсіанських моделях. На їхню думку, номінальні грошові доходи залежали винятково від коливання пропозиції грошей. Відразу ж після виходу статті, їхня точка зору була піддана жорсткій критиці з боку багатьох економістів. При цьому головною претензією була слабкість математичного апарату застосовуваного в даній роботі. Так, А. Бліндер і Р. Солоу пізніше визнали, що такий підхід «занадто примітивний для подання будь-якої економічної теорії»

[1].

У 1968 році виходить стаття Фрідмана «Роль монетарної політики», що зробила значний вплив на подальший розвиток економічної науки. У 1995 році Дж. Тобін назвав цю роботу як «найбільш значну з коли-небудь опублікованих в економічному журналі». Ця стаття поклала початок новому напрямку економічних досліджень — теорії раціональних очікувань. Під її впливом кейнсіанцям довелося переглянути свої погляди на обгрунтування активної політики [7].


3. Ключові положення

3.1. Попит на гроші та пропозиція грошей

Припустивши, що попит на гроші аналогічний попиту на інші активи, Фрідман вперше застосував теорію попиту на фінансові активи до грошей [8]. Таким чином, він отримав функцію попиту на гроші:

~ M_d = P_f (R_b, R_e, p, h, y, u) ,

Згідно монетаризму, попит на гроші залежить від динаміки ВВП, а функція попиту на гроші стабільна. При цьому пропозиція грошей нестабільно, оскільки воно залежить від непередбачуваних дій уряду. Монетаристи стверджують, що в довгостроковому періоді реальний ВВП припинить своє зростання, тому зміна пропозиції грошей не буде чинити на нього ніякого впливу, вплинувши лише на рівень інфляції. Цей принцип став базовим для монетаристської економічної політики і отримав назву

нейтральності грошей [9].


3.2. Монетарне правило

У зв’язку з дією принципу нейтральності грошей монетаристи виступали за законодавче закріплення монетаристського правила, що полягає в тому, що грошова пропозиція повинна розширюватися з такою ж швидкістю, як і темп зростання реального ВВП. Дотримання цього правила усуне непередбачуване вплив антициклічної кредитно-грошової політики. На думку монетаристів, постійно збільшується грошова пропозиція буде підтримувати розширюється попит, не викликаючи при цьому зростання інфляції

[10].

Незважаючи на логічність такого твердження, воно відразу стало об’єктом гострої критики з боку кейнсіанців. Вони стверджували, що нерозумно відмовлятися від активної кредитно-грошової політики, так як швидкість обігу грошей не стабільна, і постійне зростання грошової пропозиції може викликати серйозні коливання сукупних витрат, діючи дестабілізірующе на всю економіку [10].


3.3. Монетаристська концепція інфляції

~ M_d = P_f (R_b, R_e, p, h, y, u)

Монетаристська концепція інфляції

На думку монетаристів, інфляція виникає у випадку, коли темпи зростання кількості грошей перевищують темпи зростання економіки. У початковий період населення не очікує довготривалого зростання цін і розглядає кожне підвищення цін як тимчасове. Суб’єкти економіки продовжують зберігати кількість готівки, необхідне для підтримки своїх потреб на звичному для них рівні. Однак, якщо ціни продовжують рости, то населення починає очікувати подальше зростання цін. Так як купівельна спроможність грошей знижується, то вони стають дорогим способом зберігання активів, і люди будуть намагатися зменшувати суму збереженої готівки. Це піднімає ціни, заробітну плату і номінальні доходи. У результаті реальні грошові залишки продовжують знижуватися. На даній стадії ціни ростуть швидше, ніж кількість грошей. Якщо темп зростання грошової маси стабілізується, то і темп зростання цін також стабілізується. При цьому зростання загального рівня цін може показувати різні співвідношення з ростом кількості грошей. При помірній інфляції ціни і грошова маса зростають, як правило, однаковими темпами. При високій же інфляції ціни зростають у декілька разів швидше грошового обігу, приводячи до зниження реальних доходів

[11].


3.4. Природна норма безробіття

Див також статтю: Natural rate of unemployment (monetarism) (Англ.)

Важливе місце в аргументації монетаристів займає концепція «природної норми безробіття». Під природним безробіттям розуміється добровільна безробіття, при якій ринок праці перебуває в рівноважному стані. Рівень природного безробіття залежить, як від інституціональних факторів (наприклад, від активності профспілок), так і від законодавчих (наприклад, від мінімального розміру оплати праці). Природна норма безробіття — це рівень безробіття, який утримує в стабільному стані реальну заробітну плату і рівень цін (при відсутності росту продуктивності праці) [12].

На думку монетаристів, відхилення безробіття від його рівноважного рівня можуть відбуватися тільки в короткостроковій перспективі. Якщо рівень зайнятості вище природного рівня, то виростає інфляція, якщо нижче, то інфляція знижується. Таким чином, у середньостроковій перспективі ринок приходить в рівноважний стан. Виходячи з цих передумов робляться висновки, що політика в області зайнятості повинна бути спрямована на згладжування коливань рівня безробіття від його природної норми. При цьому для зрівноважування ринку праці пропонується використовувати інструменти крeдітно-грошової політики [13].


3.5. Гіпотеза постійного доходу

У роботі 1957 року «Теорія функції споживання» Фрідман пояснив поведінку споживачів в гіпотезі постійного доходу. У цій гіпотезі Фрідман стверджує, що люди відчувають випадкові зміни свого доходу. Він розглядав поточний дохід як суму постійного і тимчасового доходу:

~ Y = Y ^ P + Y ^ T.

Постійний дохід в даному випадку аналогічний середньому доходу, а тимчасовий дохід еквівалентний випадковому відхиленню від середнього доходу. На думку Фрідмана споживання залежить від постійного доходу, так як споживачі згладжують коливання тимчасового доходу заощадженнями та позиковими коштами. Гіпотеза постійного доходу стверджує, що споживання пропорційно постійному доходу і математично виглядає наступним чином:

~ C = {\ alpha} Y ^ P,

де {\ Alpha} — Постійна величина [14].


3.6. Монетарна теорія господарського циклу

3.7. Основні положення концепції Фрідмана

 1. Регулююча роль держави в економіці повинна бути обмежена контролем над грошовим обігом;
 2. Ринкова економіка — саморегулююча система. Диспропорції та інші негативні прояви пов’язані з надлишковим присутністю держави в економіці;
 3. Грошова маса впливає на величину витрат споживачів, фірм. Збільшення маси грошей призводить до зростання виробництва, а після повного завантаження потужностей — до зростання цін та інфляції;
 4. Інфляція повинна бути пригнічена якими засобами, в тому числі і за допомогою скорочення соціальних програм;
 5. При виборі темпу зростання грошей необхідно керуватися правилами «механічного» приросту грошової маси, яке відображало б два фактори: рівень очікуваної інфляції; темп приросту суспільного продукту.
 6. Саморегулівної ринкового господарства. Монетаристи вважають, що ринкове господарство в силу внутрішніх тенденцій прагне до стабільності, самоналажіванію. Якщо мають місце диспропорції, порушення, то це відбувається насамперед у результаті зовнішнього втручання. Дане положення спрямоване проти ідей Кейнса, заклик якого до державного втручання веде, на думку монетаристів, до порушення нормального ходу господарського розвитку.
 7. Число державних регуляторів скорочується до мінімуму. Виключається або знижується роль податкового, бюджетного регулювання.
 8. В якості головного регулятора, що впливає на господарське життя, служать «грошові імпульси» — регулярна грошова емісія. Монетаристи вказують на взаємозв’язок між зміною кількості грошей і циклічним розвитком господарства. Ця ідея обгрунтовувалася в опублікованій в 1963 році книзі американських економістів Мілтона Фрідмана і Анни Шварц «Монетарна історія Сполучених Штатів, 1867-1960». На основі аналізу фактичних даних тут був зроблений висновок про те, що від темпів зростання грошової маси залежить подальший наступ тієї чи іншої фази ділового циклу. Зокрема, брак грошей виступає головною причиною виникнення депресії. Виходячи з цього, монетаристи вважають, що держава повинна забезпечити постійну грошову емісію, величина якої відповідатиме темпу приросту суспільного продукту.
 9. Відмова від короткострокової грошової політики. Оскільки зміна грошової маси позначається на економіці не відразу, а з деяким запізненням (лагом), слід короткочасні методи економічного регулювання, запропоновані Кейнсом, замінити на довгострокову політику, розрахованої на тривалий, постійний вплив на економіку.

Отже, згідно з поглядами монетаристів гроші є головною сферою, що визначає рух і розвиток виробництва. Попит на гроші має постійну тенденцію до зростання (що визначається, зокрема, схильністю до заощаджень), і щоб забезпечити відповідність між попитом на гроші і їх пропозицією, необхідно проводити курс на поступове збільшення (певним темпом) грошей в обігу. Державне регулювання повинно обмежуватися контролем над грошовим обігом.

Основні представники: Мілтон Фрідман, Карл Бруннер, Алан Мельтцера, Ганна Шварц.


4. Монетаризм на практиці

4.1. Грошове таргетування

Першим етапом проведення політики монетаризму Центральними Банками стало включення грошових агрегатів в свої економетричні моделі. Вже в 1966 році ФРС США почала вивчати динаміку грошових агрегатів. Розпад Бреттон-Вудської системи сприяв поширенню монетаристської концепції в грошово-кредитній сфері. Центральні Банки найбільших країн перестали таргетувати валютний курс на користь грошових агрегатів. У 1970-х роках ФРС США в якості проміжної мети вибрала агрегат М1, а в якості тактичної цілі — процентну ставку по федеральних фондах. Після США Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Великобританія оголосили про орієнтири приросту грошової маси. У 1979 році європейські країни прийшли до угоди про створення Європейської Валютної Системи, в рамках якої зобов’язалися утримувати курси своїх національних валют у певних межах. Це призвело до того, що найбільші країни Європи проводили таргетування, і валютного курсу та грошової пропозиції. Невеликі країни з відкритою економікою, типу Бельгії, Люксембургу, Ірландії та Данії продовжували таргетувати тільки валютний курс. При цьому в 1975 році більшість країн, що розвиваються продовжувало підтримувати яку-небудь різновид фіксованого курсу. Однак, починаючи з кінця 1980-х років грошове таргетування початок поступатися своїми позиціями інфляційного таргетування. А вже до середини 2000-х років більшість розвинених країн перейшло до політики визначення цільового орієнтира інфляції, а не грошових агрегатів [1].


Примітки

 1. 1 2 3 4 5 6 Моїсеєв С. Р. Зліт і падіння монетаризму (рос.) / / Питання економіки. — 2002. — № 9. — С. 92-104.
 2. М. Блауг. Економічна думка в ретроспективі. — М .: Справа, 1996. — С. 181. — 687 с. — ISBN 5-86461-151-4
 3. Сажина М. А., Чибриков рр.. Економічна теорія. — 2-е видання, перероблене і доповнене. — М .: Норма, 2007. — С. 516. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7
 4. Мішкін Ф. Економічна теорія грошей, банківської справи і фінансових ринків. — М .: Аспект Пресс, 1999. — С. 548-549. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0
 5. 1 2 Сажина М. А., Чибриков рр.. Економічна теорія. — 2-е видання, перероблене і доповнене. — М .: Норма, 2007. — С. 517. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7
 6. Мішкін Ф. Економічна теорія грошей, банківської справи і фінансових ринків. — М .: Аспект Пресс, 1999. — С. 551. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0
 7. 1 2 Б. Сноудон, Х. Вейн. Сучасна макроекономіка і її еволюція з монетаристської точки зору: інтерв’ю з професором Мілтоном Фрідманом. Переклад з Journal of Economic Studies — research.by/pdf/2002n4r01.pdf (рос.) / / Ековест. — 2002. — № 4. — С. 520-557.
 8. Мішкін Ф. Економічна теорія грошей, банківської справи і фінансових ринків. — М .: Аспект Пресс, 1999. — С. 563. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0
 9. С. Н. Івашківський. Макроекономіка: Підручник. — 2-е видання, виправлене, доповнене. — М .: Справа, 2002. — С. 158-159. — 472 с. — ISBN 5-7749-0178-5
 10. 1 2 К. Р. Макконел, С. Л. Брю. Економікс: прнципа, проблеми і політика. — Переклад з 13-го англійського видання. — М .: ИНФРА-М, 1999. — С. 353. — 974 с. — ISBN 5-16-000001-1
 11. Курс економічної теорії / За ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Е.А. — Кіров: АСА, 1995. — С. 428-431. — 622 с.
 12. М. Блауг. Економічна думка в ретроспективі. — М .: Справа, 1996. — С. 631-634. — 687 с. — ISBN 5-86461-151-4
 13. Сажина М. А., Чибриков рр.. Економічна теорія. — 2-е видання, перероблене і доповнене. — М .: Норма, 2007. — С. 483. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7
 14. Н. Г. Менк’ю. Макроекономіка. — М .: МДУ, 1994. — С. 602-604. — 736 с. — ISBN 5-211-03213-6

Маккартизм — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Маккартизм — явище, притаманне внутрішній політиці США 1950-54, пов’язане з діяльністю сенатора Д.Р. Маккарті ; суть м. полягала в протидії й боротьбі з комуністичним проникненням та шпигунством на користь СРСР, переважно в апараті влади й серед інтелектуальної еліти, у переслідуванні осіб з ліберальними переконаннями; вияв атмосфери холодної війни.

Маккартизм — у ширшому розумінні — політично мотивовані звинувачення в нелояльності, зраді. Термін походить від прізвища американського сенатора Джозефа Маккарті, організатора Комісії з розслідування антиамериканської діяльності.

Розгортання «холодної війни» позначилося і на внутрішньополітичному житті країн Заходу. Обмежувалися демократичні права, гонінню піддавалися ліві сили (комуністи, антивоєнні сили і рухи, громадяни, які симпатизували СРСР). В США ця тенденція проявилась в політиці маккартизму. Маккартизм виник як реакція на революцію в Китаї і втрату китайського ринку, яка була підсилена війною в Кореї.

Виступаючи в лютому 1950 p., сенатор Джозеф Маккарті заявив: «Шість років тому в сфері впливу СРСР було 180 млн осіб… Тепер вже 800 млн осіб опинилися під абсолютною владою Радянської Росії — зростання на 400%. Причини, через які ми виявились безсилими, не в тому, що наш єдиний могутній противник послав війська для вторгнення на наші береги, а в зраді тих, до кого наша нація відноситься так добре… На мою думку державний департамент піддався комуністичній інфільтрації». Ця промова стала сигналом для антикомуністичних сил. Всупереч президентському вету у вересні 1950 р. було прийнято закон «Про внутрішню безпеку». Почалися гоніння і арешти лідерів Комуністичної партії США (арештовано 140 осіб) і профспілок (арештовано 100 осіб), переслідування ліберально настроєних професорів, «полювання на відьм», шпигуноманія. Маккартизм не став довготривалою тенденцією внутрішньої політики США. Потепління міжнародного становища призвело до відновлення демократичних процесів.

Під впливом цих факторів продовжувало погіршуватись економічне становище: зростали податки, державний дефіцит, а в січні 1951 р. почалась стрімка інфляція. Адміністрація змушена була піти на встановлення жорсткого контролю над цінами. Це не виправило становище і зрештою призвело до падіння авторитету демократів.

На цьому тлі зріс авторитет Республіканської партії. Популярний національний герой Дуайт Девід Ейзенхауер став офіційним кандидатом республіканців на посаду президента. Вибори 1952 р. перетворились в особистий тріумф Ейзенхауера. Соціально-економічний розвиток США у період правління республіканців можна охарактеризувати таким чином: повільні темпи розвитку виробництва і часті кризи (1953–1954, 1957–1958, 1960–1961 pp.), початок впровадження автоматизації в різних сферах виробничого процесу (впровадження автоматичних машин, конвеєрного методу обробки, автоматичних контрольних систем, електронно-обчислювальних систем), помітні зміни структури робочої сили (збільшення кількості робітників невиробничої сфери, скорочення фермерів в суспільстві відносно інших верств населення з 16,6% до 12%), інтенсивний розвиток військово-промислового комплексу. Все це відбулося на тлі ета-тизації соціально-економічних процесів. У 50-ті роки проходить трансформація республіканської та демократичної партій: соціально-економічний розвиток країни вбачається ними у розвитку державного регулювання економікою.

Ці два чинники мали значний вплив на його внутрішньополітичний курс. З одного боку, він не розширював соціальні програми, започатковані демократами, з іншого — він не дозволив їх скоротити, як цього вимагала більшість республіканців. Ще формуючи концепцію свого президентства, Ейзенхауер говорив, що країна потребує спокою після великих потрясінь Другої світової війни.

На період правління адміністрації Ейзенхауера припадає потепління відносин між СРСР та США, припинення війни у Кореї. У 1950-ті роки вдалося запобігти гострих міждержавних криз. Головною метою США було усунення загрози проникнення СРСР у нові регіони світу. З цією метою було розроблено «доктрину Ейзенхауера», згідно з якою США повинні заповнити «вакуум», який з’явився в результаті розпаду колоніальних імперій Великої Британії та Франції і утворення незалежних держав, а також протидіяти СРСР не всюди, а там, де складуться сприятливіші умови.

 • А. Субботін. Шпигуноманія // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.788 ISBN 978-966-611-818-2

монетаризм — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. монетари́зм монетари́змы
Р. монетари́зма монетари́змов
Д. монетари́зму монетари́змам
В. монетари́зм монетари́змы
Тв. монетари́змом монетари́змами
Пр. монетари́зме монетари́змах

мо-не-та-ри́зм

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -монет-; суффиксы: -ар-изм.

Произношение[править]

 • МФА: [mənʲɪtɐˈrʲizm]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. экон. экономическая теория, согласно которой решающую роль в экономике страны играет количество денег в обращении и связь между денежной массой и товарной;
 2. экон. экономическая политика, проводимая на основе этой теории ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

От франц. monétarisme, далее от франц. monétaire — «денежный, валютный, финансовый», далее от франц. monnaie — «монета, валюта, кошелёк»

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1997.

Монетаризм — Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — статья

Монетари́зм (Monetarism), направление современной экономической теории, сторонники которого в отличие от кейнсианцев главным источником нестабильности экономической системы считают денежную сферу и нарушение ее функционирования. Основателем и лидером этого направления является М. Фридмен.

В противовес кейнсианской теории Фридмен и его сподвижники выдвинули монетарную теорию определения уровня национального дохода и монетарную теорию экономического цикла. Согласно этой теории, важнейшее значение имеет расхождение между денежным спросом и его предложением. Функция денежного спроса у монетаристов носит устойчивый характер. Это означает, что экономика для своего нормального функционирования нуждается в устойчивом увеличении денежного предложения. Но денежное предложение отличается крайней нестабильностью, причем эта нестабильность как раз и порождается политикой государства и центрального банка, которые с помощью кредитно-денежного регулирования пытаются бороться с экономическими кризисами. Именно в расхождении между денежным спросом и предложением, в нестабильности денежного предложения видят монетаристы причину неустойчивости и циклических колебаний экономики.

Монетаризм разработал и свою теорию инфляции. Рост денежного предложения, согласно этой теории, вызывает частично рост реального дохода, а частично рост цен. Два фактора определяют распределение эффекта возросшей денежной массы между увеличением цен и приростом реального дохода. Это, во-первых, соотношение между текущим уровнем производства и уровнем, соответствующим полной занятости. Чем ближе экономика к состоянию полной занятости, тем в большей степени прирост денежной массы будет стимулировать рост цен, а не прирост национального дохода, во-вторых, это ожидаемое поведение цен. В условиях развивающейся инфляции сами ожидания дальнейшего роста цен будут превращать рост денежной массы скорее в дальнейший рост цен, чем способствовать росту реального дохода.

Именно инфляцию — а не кризисы — монетаристы считают основным злом рыночной системы.

Монетаристы выступили и против кейнсианской теории безработицы. Они выдвинули теории «естественной нормы безработицы», «новую микроэкономическую теорию безработицы». Эти теории связывают уровень безработицы с негибкостью рынков труда, с недостатком мобильности рабочей силы, с несовершенством информации, то есть с особенностями предложения самой рабочей силы. Во всех этих теориях безработица выступает как «добровольная» (а не вынужденная, как у Дж. М. Кейнса) и сохраняется на некотором «естественном» уровне постоянно. Причем чрезмерное разрастание социальных выплат со стороны государства ослабляет стимулы к трудоустройству, способствует увеличению «добровольной» безработицы. В этих условиях политика полной занятости, по мнению монетаристов, способна лишь стимулировать инфляцию и усиливать диспропорции на рынке труда.

Монетаристы отвергают и кейнсианскую теорию дефицитного финансирования экономики. Они считают, что бюджетный дефицит ни в коей мере не стимулирует рост экономики. Он либо непосредственно питает инфляцию, либо, если его финансирование осуществляется с помощью займов на рынках частного капитала, обостряет конкуренцию на этих рынках, повышает ставки процента и вытесняет частный капитал, снижая тем самым уровень инвестиций. Экономическая политика, по мнению монетаристов, должна переориентироваться с безответственных кейнсианских рецептов антициклического регулирования, ведущих к резким колебаниям денежной массы, и прежде всего от дефицитного финансирования к строгому регулированию денег в обращении независимо от характера конъюнктуры. Экономическая политика должна отказаться от недостижимого принципа «точной настройки» экономической конъюнктуры и руководствоваться строгим «правилом», согласно которому денежная масса должна увеличиваться в соответствии долгосрочным темпом роста национального дохода.

 • Усоскин В. М. «Денежный мир» Милтона Фридмена. М., 1989.
 • Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994.
 • Keynes, Money and Monetarism. London, 1987.

Монетаризм — Википедия. Что такое Монетаризм

Монетари́зм — макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики. Одно из главных направлений неоклассической экономической мысли. Современный монетаризм возник в 1950-е годы как ряд эмпирических исследований в области денежного обращения. Основоположником монетаризма является Милтон Фридман, впоследствии ставший лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1976 году. Однако название новой экономической теории было дано Карлом Бруннером[1].

Предшественники монетаризма

Понимание того, что изменения цен зависят от объёма денежной массы, пришло в экономическую теорию с античных времен. Так, ещё в III веке об этом утверждал известный древнеримский юрист Юлий Павел. Позднее в 1752 году английский философ Д. Юм в «Очерке о деньгах» изучал связь между объёмом денежных средств и инфляцией. Юм утверждал, что повышение денежного предложения приводит к постепенному увеличению цен до достижения ими первоначальной пропорции с объёмом денег на рынке. Эти взгляды разделяло и большинство представителей классической школы политэкономии. К моменту написания Дж. С. Миллем «Принципов политической экономии» в общем виде уже сложилась количественная теория денег[1]. К определению Юма Милль добавил уточнение о необходимости постоянства структуры спроса, так как он понимал, что предложение денег может изменять относительные цены. При этом он утверждал, что увеличение денежной массы не ведёт к автоматическому росту цен, потому что денежные резервы или товарное предложение также могут увеличиваться в сопоставимых объёмах[2].

В рамках неоклассической школы И. Фишер в 1911 году придал количественной теории денег формальный вид в своём знаменитом уравнении обмена:

MV=PQ{\displaystyle MV=PQ},
 • где M{\displaystyle M} — количество денег в обращении,
 • V{\displaystyle V} — скорость обращения денег,
 • P{\displaystyle P} — уровень цен,
 • Q{\displaystyle Q} — реальный объём производства[3]:516. По своей сути это уравнение представляет собой тождество, поскольку оно верно по определению. При этом Фишер показал, что в краткосрочном периоде скорость обращения денег меняется очень медленно и её можно принять за постоянную величину[4].

Модификация данной теории Кембриджской школой (Фишер) формально выглядит следующим образом:

M=kPY{\displaystyle M=kPY},
 • где k{\displaystyle k} — доля наличных денежных средств в обращении,
 • Y{\displaystyle Y} — размер реального дохода[3]:517.

Принципиально данные подходы отличаются тем, что Фишер придаёт большое значение технологическим факторам, а представители Кембриджской школы — выбору потребителей. При этом Фишер в отличие от А. Маршалла и А. Пигу исключает возможность влияния процентной ставки на спрос на деньги[5].

Несмотря на научное признание, количественная теория денег не выходила за пределы академических кругов. Это было связано с тем, что до Кейнса полноценной макроэкономической теории ещё не существовало, и теория денег не могла получить практического применения. А после своего появления, кейнсианство сразу же заняло господствующее положение в макроэкономике того времени. В эти годы количественную теорию денег развивало лишь небольшое число экономистов, но, несмотря на это, были получены интересные результаты. Так, К. Варбуртон в 1945-53 гг. обнаружил, что увеличение денежной массы приводит к росту цен, а краткосрочные колебания ВВП связаны с предложением денег. Его работы предвосхитили появление монетаризма, однако, научное сообщество не обратило на них особого внимания[1].

Становление монетаризма

В 1951 году М. Фридман возглавил проект в рамках Национального бюро экономических исследований по изучению денежного фактора в деловом цикле. В результате интенсивных эмпирических исследований в 1956 году выходит его знаменитая статья «Количественная теория денег: новая версия»[1]. В 1963 году им в соавторстве с А. Шварц была выпущена фундаментальная работа «Монетарная история Соединенных штатов, 1867—1960», которая оказала огромное влияние на дискуссию 1960-х гг. об экономической политике[6].

В 1963 году выходит знаменитая работа Фридмана, написанная им в соавторстве с Д. Мейселменом «Относительная стабильность скорости денежного обращения и инвестиционный мультипликатор в Соединенных Штатах за 1897—1958 гг.», которая вызвала бурные дебаты монетаристов с кейнсианцами. Авторы статьи критиковали стабильность мультипликатора расходов в кейнсианских моделях. По их мнению, номинальные денежные доходы зависели исключительно от колебания предложения денег. Сразу же после выхода статьи, их точка зрения была подвергнута жёсткой критике со стороны многих экономистов. При этом главной претензией была слабость математического аппарата, применяемого в данной работе. Так, А. Блиндер и Р. Солоу позже признали, что такой подход «слишком примитивен для представления любой экономической теории»[1].

В 1968 году выходит статья Фридмана «Роль монетарной политики», оказавшая значительное влияние на последующее развитие экономической науки. В 1995 году Дж. Тобин назвал эту работу как «наиболее значительную из когда-либо опубликованных в экономическом журнале». Эта статья положила начало новому направлению экономических исследований — теории рациональных ожиданий. Под её влиянием кейнсианцам пришлось пересмотреть свои взгляды на обоснование активной политики[6].

Ключевые положения

Спрос на деньги и предложение денег

Предположив, что спрос на деньги аналогичен спросу на другие активы, Фридман впервые применил теорию спроса на финансовые активы к деньгам[7]. Таким образом, он получил функцию спроса на деньги:

Md=P∗f(Rb,Re,p,h,y,u){\displaystyle M_{d}=P*f(R_{b},R_{e},p,h,y,u)},

Согласно монетаризму, спрос на деньги зависит от динамики ВВП, а функция спроса на деньги стабильна. При этом предложение денег нестабильно, так как оно зависит от непредсказуемых действий правительства. Монетаристы утверждают, что в долгосрочном периоде реальный ВВП прекратит свой рост, поэтому изменение предложения денег не будет оказывать на него никакого воздействия, повлияв лишь на уровень инфляции. Этот принцип стал базовым для монетаристской экономической политики и получил название нейтральности денег[8].

Монетарное правило

В связи с действием принципа нейтральности денег монетаристы выступали за законодательное закрепление монетаристского правила, заключающегося в том, что денежное предложение должно расширяться с такой же скоростью, как и темп роста реального ВВП. Соблюдение этого правила устранит непредсказуемое влияние антициклической кредитно-денежной политики. По мнению монетаристов, постоянно увеличивающееся денежное предложение будет поддерживать расширяющийся спрос, не вызывая при этом роста инфляции[9].

Несмотря на логичность данного утверждения, оно сразу стало объектом острой критики со стороны кейнсианцев. Они утверждали, что глупо отказываться от активной кредитно-денежной политики, так как скорость обращения денег не стабильна, и постоянный рост денежного предложения может вызвать серьёзные колебания совокупных расходов, действуя дестабилизирующе на всю экономику[9].

Монетаристская концепция инфляции

{\displaystyle M_{d}=P*f(R_{b},R_{e},p,h,y,u)} Монетаристская концепция инфляции

По мнению монетаристов, инфляция возникает в случае, когда темпы роста количества денег превышают темпы роста экономики. В начальный период население не ожидает долговременного роста цен и рассматривает каждое повышение цен как временное. Субъекты экономики продолжают хранить количество наличности, необходимое для поддержания своих потребностей на привычном для них уровне. Однако, если цены продолжают расти, то население начинает ожидать дальнейшего роста цен. Так как покупательная способность денег снижается, то они становятся дорогим способом хранения активов, и люди будут стараться уменьшать сумму хранимой наличности. Это поднимает цены, заработную плату и номинальные доходы. В результате реальные денежные остатки продолжают снижаться. На данной стадии цены растут быстрее, чем количество денег. Если темп роста денежной массы стабилизируется, то и темп роста цен также стабилизируется. При этом рост общего уровня цен может показывать разные соотношения с ростом количества денег. При умеренной инфляции цены и денежная масса возрастают, как правило, одинаковыми темпами. При высокой же инфляции цены растут в несколько раз быстрее денежного обращения, приводя к снижению реальных доходов[10].

Естественный уровень безработицы

Под естественной безработицей понимается добровольная безработица, при которой рынок труда находится в равновесном состоянии. Уровень естественной безработицы зависит, как от институциональных факторов (например, от активности профсоюзов), так и от законодательных (например, от минимального размера оплаты труда). Естественная норма безработицы — это уровень безработицы, который удерживает в стабильном состоянии реальную заработную плату и уровень цен (при отсутствии роста производительности труда)[11].

По мнению монетаристов, отклонения безработицы от её равновесного уровня могут происходить только в краткосрочной перспективе. Если уровень занятости выше естественного уровня, то вырастает инфляция, если ниже, то инфляция снижается. Таким образом, в среднесрочной перспективе рынок приходит в равновесное состояние. Исходя из этих предпосылок делаются выводы, что политика в области занятости должна быть направлена на сглаживание колебаний уровня безработицы от её естественной нормы. При этом для уравновешивания рынка труда предлагается использовать инструменты кредитно-денежной политики[3]:483.

Гипотеза постоянного дохода

В работе 1957 года «Теория функции потребления» Фридман объяснил поведение потребителей в гипотезе постоянного дохода. В этой гипотезе Фридман утверждает, что люди испытывают случайные изменения своего дохода. Он рассматривал текущий доход как сумму постоянного и временного дохода:

Y=YP+YT.{\displaystyle Y=Y^{P}+Y^{T}.}

Постоянный доход в данном случае аналогичен среднему доходу, а временный доход эквивалентен случайному отклонению от среднего дохода. По мнению Фридмана потребление зависит от постоянного дохода, так как потребители сглаживают колебания временного дохода сбережениями и заёмными средствами. Гипотеза постоянного дохода утверждает, что потребление пропорционально постоянному доходу и математически выглядит следующим образом:

C=αYP,{\displaystyle C={\alpha }Y^{P},}

где α{\displaystyle {\alpha }} — постоянная величина[12].

Монетарная теория хозяйственного цикла

Основные положения концепции Фридмана

 1. Регулирующая роль государства в экономике должна быть ограничена контролем над денежным обращением;
 2. Рыночная экономика — саморегулирующая система. Диспропорции и другие отрицательные проявления связаны с избыточным присутствием государства в экономике;
 3. Денежная масса влияет на величину расходов потребителей, фирм. Увеличение массы денег приводит к росту производства, а после полной загрузки мощностей — к росту цен и инфляции;
 4. Инфляция должна быть подавлена любыми средствами, в том числе и с помощью сокращения социальных программ;
 5. При выборе темпа роста денег необходимо руководствоваться правилами «механического» прироста денежной массы, которое отражало бы два фактора: уровень ожидаемой инфляции; темп прироста общественного продукта.
 6. Саморегулируемость рыночного хозяйства. Монетаристы считают, что рыночное хозяйство в силу внутренних тенденций стремится к стабильности, самоналаживанию. Если имеют место диспропорции, нарушения, то это происходит прежде всего в результате внешнего вмешательства. Данное положение направлено против идей Кейнса, призыв которого к государственному вмешательству ведёт, по мнению монетаристов, к нарушению нормального хода хозяйственного развития.
 7. Число государственных регуляторов сокращается до минимума. Исключается или снижается роль налогового, бюджетного регулирования.
 8. В качестве главного регулятора, воздействующего на хозяйственную жизнь, служат «денежные импульсы» — регулярная денежная эмиссия. Монетаристы указывают на взаимосвязь между изменением количества денег и циклическим развитием хозяйства. Эта идея обосновывалась в опубликованной в 1963 году книге американских экономистов Милтона Фридмана и Анны Шварц «Монетарная история Соединенных Штатов, 1867—1960». На основе анализа фактических данных здесь был сделан вывод о том, что от темпов роста денежной массы зависит последующее наступление той или иной фазы делового цикла. В частности, нехватка денег выступает главной причиной возникновения депрессии. Исходя из этого, монетаристы полагают, что государство должно обеспечить постоянную денежную эмиссию, величина которой будет соответствовать темпу прироста общественного продукта.
 9. Отказ от краткосрочной денежной политики. Поскольку изменение денежной массы сказывается на экономике не сразу, а с некоторым опозданием (лагом), следует кратковременные методы экономического регулирования, предложенные Кейнсом, заменить на долгосрочную политику, рассчитанную на длительное, постоянное воздействие на экономику.

Итак, согласно взглядам монетаристов деньги являются главной сферой, определяющей движение и развитие производства. Спрос на деньги имеет постоянную тенденцию к росту (что определяется, в частности, склонностью к сбережениям), и чтобы обеспечить соответствие между спросом на деньги и их предложением, необходимо проводить курс на постепенное увеличение (определённым темпом) денег в обращении. Государственное регулирование должно ограничиваться контролем над денежным обращением.

Основные представители: Милтон Фридман, Карл Бруннер, Алан Мельтцер, Анна Шварц.

Монетаризм на практике

Денежное таргетирование

Первым этапом проведения политики монетаризма Центральными Банками стало включение денежных агрегатов в свои эконометрические модели. Уже в 1966 году ФРС США начала изучать динамику денежных агрегатов. Распад Бреттон-Вудской системы способствовал распространению монетаристской концепции в денежно-кредитной сфере. Центральные Банки крупнейших стран переориентировались с таргетирования валютного курса на таргетирование денежных агрегатов. В 1970-х годах ФРС США в качестве промежуточной цели выбрала агрегат М1, а в качестве тактической цели — процентную ставку по федеральным фондам. После США Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания объявили об ориентирах прироста денежной массы. В 1979 году европейские страны пришли к соглашению о создании Европейской валютной системы, в рамках которой обязались удерживать курсы своих национальных валют в определённых пределах. Это привело к тому, что крупнейшие страны Европы проводили таргетирование и валютного курса, и денежного предложения. Небольшие страны с открытой экономикой, типа Бельгии, Люксембурга, Ирландии и Дании продолжали таргетировать только валютный курс. При этом в 1975 году большинство развивающихся стран продолжало поддерживать какую-либо разновидность фиксированного курса. Однако, начиная с конца 1980-х годов денежное таргетирование начало уступать свои позиции инфляционному таргетированию. А уже к середине 2000-х годов большинство развитых стран перешло к политике определения целевого ориентира инфляции, а не денежных агрегатов[1].

«Новый» монетаризм

В 2005-10 годах сформировалась школа пост-монетаризма, получившая название «новый» монетаризм. В новой теории в центре анализа находится моделирование микроэкономических основ денег, описывающих их обмен на товары, а также объяснение номинальных жёсткостей с помощью особенностей денежного обмена.

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 Моисеев С. Р. Взлет и падение монетаризма (рус.) // Вопросы экономики. — 2002. — № 9. — С. 92-104.
 2. М. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело, 1996. — С. 181. — 687 с. — ISBN 5-86461-151-4.
 3. 1 2 3 4 Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Норма, 2007. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7.
 4. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — М.: Аспект Пресс, 1999. — С. 548-549. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0.
 5. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — М.: Аспект Пресс, 1999. — С. 551. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0.
 6. 1 2 Б. Сноудон, Х. Вэйн. Современная макроэкономика и её эволюция с монетаристской точки зрения: интервью с профессором Милтоном Фридманом. Перевод из Journal of Economic Studies (рус.) // Эковест. — 2002. — № 4. — С. 520-557.
 7. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — М.: Аспект Пресс, 1999. — С. 563. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0.
 8. С. Н. Ивашковский. Макроэкономика: Учебник. — 2-е издание, исправленное, дополненное. — М.: Дело, 2002. — С. 158-159. — 472 с. — ISBN 5-7749-0178-5.
 9. 1 2 К. Р. Макконел, С. Л. Брю. Экономикс: прнципы, проблемы и политика. — перевод с 13-го английского издания. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 353. — 974 с. — ISBN 5-16-000001-1.
 10. ↑ Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М. Н., Киселёвой Е. А.. — Киров: АСА, 1995. — С. 428-431. — 622 с.
 11. М. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело, 1996. — С. 631-634. — 687 с. — ISBN 5-86461-151-4.
 12. Н. Г. Мэнкью. Макроэкономика. — М.: МГУ, 1994. — С. 602-604. — 736 с. — ISBN 5-211-03213-6.

Монетаризм Вики

Монетари́зм — макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики. Одно из главных направлений неоклассической экономической мысли. Современный монетаризм возник в 1950-е годы как ряд эмпирических исследований в области денежного обращения. Основоположником монетаризма является Милтон Фридман, ставший в 1976 году лауреатом премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Однако название новой экономической теории было дано Карлом Бруннером[1].

Предшественники монетаризма[ | код]

Понимание того, что изменения цен зависят от объёма денежной массы, пришло в экономическую теорию с античных времен. Так, ещё в III веке об этом утверждал известный древнеримский юрист Юлий Павел. Позднее в 1752 году английский философ Д. Юм в «Очерке о деньгах» изучал связь между объёмом денежных средств и инфляцией. Юм утверждал, что повышение денежного предложения приводит к постепенному увеличению цен до достижения ими первоначальной пропорции с объёмом денег на рынке. Эти взгляды разделяло и большинство представителей классической школы политэкономии. К моменту написания Дж. С. Миллем «Принципов политической экономии» в общем виде уже сложилась количественная теория денег[1]. К определению Юма Милль добавил уточнение о необходимости постоянства структуры спроса, так как он понимал, что предложение денег может изменять относительные цены. При этом он утверждал, что увеличение денежной массы не ведёт к автоматическому росту цен, потому что денежные резервы или товарное предложение также могут увеличиваться в сопоставимых объёмах[2].

В рамках неоклассической школы И. Фишер в 1911 году придал количественной теории денег формальный вид в своём знаменитом уравнении обмена:

MV=PQ{\displaystyle MV=PQ},
 • где M{\displaystyle M} — количество денег в обращении,
 • V{\displaystyle V} — скорость обращения денег,
 • P{\displaystyle P} — уровень цен,
 • Q{\displaystyle Q} — реальный объём производства[3]:516. По своей сути это уравнение представляет собой тождество, поскольку оно верно по определению. При этом Фишер показал, что в краткосрочном периоде скорость обращения денег меняется очень медленно и её можно принять за постоянную величину[4].

Модификация данной теории Кембриджской школой (Фишер) формально выглядит следующим образом:

M=kPY{\displaystyle M=kPY},
 • где k{\displaystyle k} — доля наличных денежных средств в обращении,
 • Y{\displaystyle Y} — размер реального дохода[3]:517.

Принципиально данные подходы отличаются тем, что Фишер придаёт большое значение технологическим факторам, а представители Кембриджской школы — выбору потребителей. При этом Фишер в отличие от А. Маршалла и А. Пигу исключает возможность влияния процентной ставки на спрос на деньги[5].

Несмотря на научное признание, количественная теория денег не выходила за пределы академических кругов. Это было связано с тем, что до Кейнса полноценной макроэкономической теории ещё не существовало, и теория денег не могла получить практического применения. А после своего появления кейнсианство сразу же заняло господствующее положение в макроэкономике того времени. В эти годы количественную теорию денег развивало лишь небольшое число экономистов, но, несмотря на это, были получены интересные результаты. Так, К. Варбуртон в 1945-53 гг. обнаружил, что увеличение денежной массы приводит к росту цен, а краткосрочные колебания ВВП связаны с предложением денег. Его работы предвосхитили появление монетаризма, однако, научное сообщество не обратило на них особого внимания[1].

Становление монетаризма[ | код]

В 1951 году М. Фридман возглавил проект в рамках Национального бюро экономических исследований по изучению денежного фактора в деловом цикле. В результате интенсивных эмпирических исследований в 1956 году выходит его знаменитая статья «Количественная теория денег: новая версия»[1]. В 1963 году им в соавторстве с А. Шварц была выпущена фундаментальная работа «Монетарная история Соединенных штатов, 1867—1960», которая оказала огромное влияние на дискуссию 1960-х гг. об экономической политике[6].

В 1963 году выходит знаменитая работа Фридмана, написанная им в соавторстве с Д. Мейселменомruen «Относительная стабильность скорости денежного обращения и инвестиционный мультипликатор в Соединенных Штатах за 1897—1958 гг.», которая вызвала бурные дебаты монетаристов с кейнсианцами. Авторы статьи критиковали стабильность мультипликатора расходов в кейнсианских моделях. По их мнению, номинальные денежные доходы зависели исключительно от колебания предложения денег. Сразу же после выхода статьи их точка зрения была подвергнута жёсткой критике со стороны многих экономистов. При этом главной претензией была слабость математического аппарата, применяемого в данной работе. Так, А. Блиндер и Р. Солоу позже признали, что такой подход «слишком примитивен для представления любой экономической теории»[1].

В 1968 году выходит статья Фридмана «Роль монетарной политики», оказавшая значительное влияние на последующее развитие экономической науки. В 1995 году Дж. Тобин назвал эту работу как «наиболее значительную из когда-либо опубликованных в экономическом журнале». Эта статья положила начало новому направлению экономических исследований — теории рациональных ожиданий. Под её влиянием кейнсианцам пришлось пересмотреть свои взгляды на обоснование активной политики[6].

Ключевые положения[ | код]

Спрос на деньги и предложение денег[ | код]

Предположив, что спрос на деньги аналогичен спросу на другие активы, Фридман впервые применил теорию спроса на финансовые активы к деньгам[7]. Таким образом, он получил функцию спроса на деньги:

Md=P∗f(Rb,Re,p,h,y,u){\displaystyle M_{d}=P*f(R_{b},R_{e},p,h,y,u)},

Согласно монетаризму, спрос на деньги зависит от динамики ВВП, а функция спроса на деньги стабильна. При этом предложение денег нестабильно, так как оно зависит от непредсказуемых действий правительства. Монетаристы утверждают, что в долгосрочном периоде реальный ВВП прекратит свой рост, поэтому изменение предложения денег не будет оказывать на него никакого воздействия, повлияв лишь на уровень инфляции. Этот принцип стал базовым для монетаристской экономической политики и получил название нейтральности денег[8].

Монетарное правило[ | код]

В связи с действием принципа нейтральности денег монетаристы выступали за законодательное закрепление монетаристского правила, заключающегося в том, что денежное предложение должно расширяться с такой же скоростью, как и темп роста реального ВВП. Соблюдение этого правила устранит непредсказуемое влияние антициклической кредитно-денежной политики. По мнению монетаристов, постоянно увеличивающееся денежное предложение будет поддерживать расширяющийся спрос, не вызывая при этом роста инфляции[9].

Несмотря на логичность данного утверждения, оно сразу стало объектом острой критики со стороны кейнсианцев. Они утверждали, что глупо отказываться от активной кредитно-денежной политики, так как скорость обращения денег не стабильна, и постоянный рост денежного предложения может вызвать серьёзные колебания совокупных расходов, действуя дестабилизирующе на всю экономику[9].

Монетаристская концепция инфляции[ | код]

Монетаристская концепция инфляции

По мнению монетаристов, инфляция возникает в случае, когда темпы роста количества денег превышают темпы роста экономики. В начальный период население не ожидает долговременного роста цен и рассматривает каждое повышение цен как временное. Субъекты экономики продолжают хранить количество наличности, необходимое для поддержания своих потребностей на привычном для них уровне. Однако, если цены продолжают расти, то население начинает ожидать дальнейшего роста цен. Так как покупательная способность денег снижается, то они становятся дорогим способом хранения активов, и люди будут стараться уменьшать сумму хранимой наличности. Это поднимает цены, заработную плату и номинальные доходы. В результате реальные денежные остатки продолжают снижаться. На данной стадии цены растут быстрее, чем количество денег. Если темп роста денежной массы стабилизируется, то и темп роста цен также стабилизируется. При этом рост общего уровня цен может показывать разные соотношения с ростом количества денег. При умеренной инфляции цены и денежная масса возрастают, как правило, одинаковыми темпами. При высокой же инфляции цены растут в несколько раз быстрее денежного обращения, приводя к снижению реальных доходов[10].

Естественный уровень безработицы[ | код]

Под естественной безработицей понимается добровольная безработица, при которой рынок труда находится в равновесном состоянии. Уровень естественной безработицы зависит как от институциональных факторов (например, от активности профсоюзов), так и от законодательных (например, от минимального размера оплаты труда). Естественная норма безработицы — это уровень безработицы, который удерживает в стабильном состоянии реальную заработную плату и уровень цен (при отсутствии роста производительности труда)[11].

По мнению монетаристов, отклонения безработицы от её равновесного уровня могут происходить только в краткосрочной перспективе. Если уровень занятости выше естественного уровня, то вырастает инфляция, если ниже, то инфляция снижается. Таким образом, в среднесрочной перспективе рынок приходит в равновесное состояние. Исходя из этих предпосылок делаются выводы, что политика в области занятости должна быть направлена на сглаживание колебаний уровня безработицы от её естественной нормы. При этом для уравновешивания рынка труда предлагается использовать инструменты кредитно-денежной политики[3]:483.

Гипотеза постоянного дохода[ | код]

В работе 1957 года «Теория функции потребления» Фридман объяснил поведение потребителей в гипотезе постоянного дохода. В этой гипотезе Фридман утверждает, что люди испытывают случайные изменения своего дохода. Он рассматривал текущий доход как сумму постоянного и временного дохода:

Y=YP+YT.{\displaystyle Y=Y^{P}+Y^{T}.}

Постоянный доход в данном случае аналогичен среднему доходу, а временный доход эквивалентен случайному отклонению от среднего дохода. По мнению Фридмана потребление зависит от постоянного дохода, так как потребители сглаживают колебания временного дохода сбережениями и заёмными средствами. Гипотеза постоянного дохода утверждает, что потребление пропорционально постоянному доходу и математически выглядит следующим образом:

C=αYP,{\displaystyle C={\alpha }Y^{P},}

где α{\displaystyle {\alpha }} — постоянная величина[12].

Монетарная теория хозяйственного цикла[ | код]

Основные положения концепции Фридмана[ | код]

 1. Регулирующая роль государства в экономике должна быть ограничена контролем над денежным обращением;
 2. Рыночная экономика — саморегулирующая система. Диспропорции и другие отрицательные проявления связаны с избыточным присутствием государства в экономике;
 3. Денежная масса влияет на величину расходов потребителей, фирм. Увеличение массы денег приводит к росту производства, а после полной загрузки мощностей — к росту цен и инфляции;
 4. Инфляция должна быть подавлена любыми средствами, в том числе и с помощью сокращения социальных программ;
 5. При выборе темпа роста денег необходимо руководствоваться правилами «механического» прироста денежной массы, которое отражало бы два фактора: уровень ожидаемой инфляции; темп прироста общественного продукта.
 6. Саморегулируемость рыночного хозяйства. Монетаристы считают, что рыночное хозяйство в силу внутренних тенденций стремится к стабильности, самоналаживанию. Если имеют место диспропорции, нарушения, то это происходит прежде всего в результате внешнего вмешательства. Данное положение направлено против идей Кейнса, призыв которого к государственному вмешательству ведёт, по мнению монетаристов, к нарушению нормального хода хозяйственного развития.
 7. Число государственных регуляторов сокращается до минимума. Исключается или снижается роль налогового, бюджетного регулирования.
 8. В качестве главного регулятора, воздействующего на хозяйственную жизнь, служат «денежные импульсы» — регулярная денежная эмиссия. Монетаристы указывают на взаимосвязь между изменением количества денег и циклическим развитием хозяйства. Эта идея обосновывалась в опубликованной в 1963 году книге американских экономистов Милтона Фридмана и Анны Шварц «Монетарная история Соединенных Штатов, 1867—1960». На основе анализа фактических данных здесь был сделан вывод о том, что от темпов роста денежной массы зависит последующее наступление той или иной фазы делового цикла. В частности, нехватка денег выступает главной причиной возникновения депрессии. Исходя из этого, монетаристы полагают, что государство должно обеспечить постоянную денежную эмиссию, величина которой будет соответствовать темпу прироста общественного продукта.
 9. Отказ от краткосрочной денежной политики. Поскольку изменение денежной массы сказывается на экономике не сразу, а с некоторым опозданием (лагом), следует кратковременные методы экономического регулирования, предложенные Кейнсом, заменить на долгосрочную политику, рассчитанную на длительное, постоянное воздействие на экономику.

Итак, согласно взглядам монетаристов деньги являются главной сферой, определяющей движение и развитие производства. Спрос на деньги имеет постоянную тенденцию к росту (что определяется, в частности, склонностью к сбережениям), и чтобы обеспечить соответствие между спросом на деньги и их предложением, необходимо проводить курс на постепенное увеличение (определённым темпом) денег в обращении. Государственное регулирование должно ограничиваться контролем над денежным обращением.

Основные представители: Милтон Фридман, Карл Бруннер, Алан Мельтцер, Анна Шварц.

Монетаризм на практике[ | код]

Денежное таргетирование[ | код]

Первым этапом проведения политики монетаризма Центральными Банками стало включение денежных агрегатов в свои эконометрические модели. Уже в 1966 году ФРС США начала изучать динамику денежных агрегатов. Распад Бреттон-Вудской системы способствовал распространению монетаристской концепции в денежно-кредитной сфере. Центральные Банки крупнейших стран переориентировались с таргетирования валютного курса на таргетирование денежных агрегатов. В 1970-х годах ФРС США в качестве промежуточной цели выбрала агрегат М1, а в качестве тактической цели — процентную ставку по федеральным фондам. После США Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания объявили об ориентирах прироста денежной массы. В 1979 году европейские страны пришли к соглашению о создании Европейской валютной системы, в рамках которой обязались удерживать курсы своих национальных валют в определённых пределах. Это привело к тому, что крупнейшие страны Европы проводили таргетирование и валютного курса, и денежного предложения. Небольшие страны с открытой экономикой, типа Бельгии, Люксембурга, Ирландии и Дании продолжали таргетировать только валютный курс. При этом в 1975 году большинство развивающихся стран продолжало поддерживать какую-либо разновидность фиксированного курса. Однако, начиная с конца 1980-х годов денежное таргетирование начало уступать свои позиции инфляционному таргетированию. А уже к середине 2000-х годов большинство развитых стран перешло к политике определения целевого ориентира инфляции, а не денежных агрегатов[1].

«Новый» монетаризм[ | код]

В 2005-10 годах сформировалась школа пост-монетаризма, получившая название «новый» монетаризм». В новой теории в центре анализа находится моделирование микроэкономических основ денег, описывающих их обмен на товары, а также объяснение номинальных жёсткостей с помощью особенностей денежного обмена.

См. также[ | код]

Примечания[ | код]

 1. 1 2 3 4 5 6 Моисеев С. Р. Взлет и падение монетаризма // Вопросы экономики. — 2002. — № 9. — С. 92-104.
 2. М. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело, 1996. — С. 181. — 687 с. — ISBN 5-86461-151-4.
 3. 1 2 3 4 Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Норма, 2007. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7.
 4. ↑ Мишкин, 1999, p. 548-549.
 5. ↑ Мишкин, 1999, p. 551.
 6. 1 2 Б. Сноудон, Х. Вэйн. Современная макроэкономика и её эволюция с монетаристской точки зрения: интервью с профессором Милтоном Фридманом. Перевод из Journal of Economic Studies (рус.) // Эковест. — 2002. — № 4. — С. 520-557.
 7. ↑ Мишкин, 1999, p. 563.
 8. С. Н. Ивашковский. Макроэкономика: Учебник. — 2-е издание, исправленное, дополненное. — М.: Дело, 2002. — С. 158-159. — 472 с. — ISBN 5-7749-0178-5.
 9. 1 2 К. Р. Макконел, С. Л. Брю. Экономикс: прнципы, проблемы и политика. — перевод с 13-го английского издания. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 353. — 974 с. — ISBN 5-16-000001-1.
 10. ↑ Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М. Н., Киселёвой Е. А.. — Киров: АСА, 1995. — С. 428-431. — 622 с.
 11. М. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело, 1996. — С. 631-634. — 687 с. — ISBN 5-86461-151-4.
 12. Н. Г. Мэнкью. Макроэкономика. — М.: МГУ, 1994. — С. 602-604. — 736 с. — ISBN 5-211-03213-6.

Литература[ | код]

Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков = The Economics of Money, Banking and Financial Markets. — М.: Аспект Пресс, 1999. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0.

Ссылки[ | код]

Монетаризм Википедия

Основная статья: Количественная теория денег Д. Юм Дж. С. Милль И. Фишер

Понимание того, что изменения цен зависят от объёма денежной массы, пришло в экономическую теорию с античных времен. Так, ещё в III веке об этом утверждал известный древнеримский юрист Юлий Павел. Позднее в 1752 году английский философ Д. Юм в «Очерке о деньгах» изучал связь между объёмом денежных средств и инфляцией. Юм утверждал, что повышение денежного предложения приводит к постепенному увеличению цен до достижения ими первоначальной пропорции с объёмом денег на рынке. Эти взгляды разделяло и большинство представителей классической школы политэкономии. К моменту написания Дж. С. Миллем «Принципов политической экономии» в общем виде уже сложилась количественная теория денег[1]. К определению Юма Милль добавил уточнение о необходимости постоянства структуры спроса, так как он понимал, что предложение денег может изменять относительные цены. При этом он утверждал, что увеличение денежной массы не ведёт к автоматическому росту цен, потому что денежные резервы или товарное предложение также могут увеличиваться в сопоставимых объёмах[2].

В рамках неоклассической школы И. Фишер в 1911 году придал количественной теории денег формальный вид в своём знаменитом уравнении обмена:

MV=PQ{\displaystyle MV=PQ},
 • где M{\displaystyle M} — количество денег в обращении,
 • V{\displaystyle V} — скорость обращения денег,
 • P{\displaystyle P}

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *