Диференціальна психологія: Неприпустима назва — Вікіпедія

Автор: | 23.12.1982

Содержание

Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник

dc.contributor.authorКрюкова, Марина Анатоліївна
dc.contributor.authorКрюкова, М. А.
dc.contributor.authorКрюкова, Марина Анатольевна
dc.contributor.authorKriukova, Maryna A.
dc.date.accessioned2021-04-13T09:55:16Z
dc.date.available2021-04-13T09:55:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationКрюкова М. А. Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / М. А. Крюкова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 38 с.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/14588
dc.descriptionКрюкова М.
А. Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / М. А. Крюкова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 38 с.
en_US
dc.description.abstractНавчально-методичний посібник з курсу «Диференціальна психологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Диференціальна психологія» ознайомить студентів з основними підходами та теоретичними концепціями щодо походження індивідуальних відмінностей, допоможе отримати практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, що сприяє формуванню професійної компетентності щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».
en_US
dc.description.abstractУчебно-методическое пособие по курсу «Дифференциальная психология» разработано в соответствии с учебным планом и состоит из учебной программы курса, методических рекомендаций по проведению практических занятий, подготовки к экзамену, заданий для самостоятельной работы, списка рекомендуемой литературы. Дисциплина «Дифференциальная психология» ознакомит студентов с основными подходами и теоретическими концепциями о происхождении индивидуальных различий, поможет получить практические умения с целью эффективного их применения в практической деятельности, что способствует формированию профессиональной компетентности по использованию психологических знаний в будущей профессии. Материалы предназначены для студентов факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия», обучающихся по специальностям «социология», «психология» и «политология».
dc. description.abstractThe educational and methodological manual for the course «Differential Psychology» is developed in accordance with the curriculum and consists of the curriculum of the course, guidelines for practical training and preparation for the exam, assignments for independent work, a list of recommended literature. The discipline «Differential Psychology» will acquaint students with the basic approaches and theoretical concepts about the origin of individual differences, will help to acquire practical skills in order to effectively apply them in practice, which contributes to the formation of professional competence in the use of psychological knowledge in the future profession. The materials are intended for students of the Faculty of Psychology, Political Science and Sociology of the National University «Odessa Law Academy», studying in the specialties «Sociology», «Psychology» and «Political Science».
dc.language.isootheren_US
dc. publisherОдеса : Феніксen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleДиференціальна психологія : навчально-методичний посібникen_US
dc.typeBooken_US

Диференціальна психологія — значення слова, визначення слова, слово означає

Диференціальна психологія, галузь психології, що вивчає індивідуальні відмінності між людьми. Передумовою виникнення Д. п. на рубежі 19 і 20 вв.(століття) з’явилося введення в психологію експерименту, а також генетичних і математичних методів. Піонером розробки Д. п. був Ф. Гальтон (Великобританія), який винайшов ряд прийомів і приладів для вивчення індивідуальних відмінностей. В. Штерн (Німеччина) ввів самий термін «Д. п.» (1900). Першими крупними представниками Д. п. були А. Біне (Франція), А.

Ф. Лазурський (Росія), Дж. Кеттел (США) і ін.

  В Д. п. широко застосовуються тести — як індивідуальні, так і групові; вони використовуються для визначення розумових відмінностей, а з винаходом так званих проектних тестів — для визначення інтересів, установок емоційних реакцій. За допомогою тестів методами факторного аналізу виявляються чинники, що характеризують загальні властивості (параметри, виміри) інтелекту або особи. На цій підставі визначаються кількісні варіації в психологічних властивостях окремих індивідів.

  Питання про причини психологічних відмінностей з’явилося предметом щонайгостріших дискусій впродовж всієї історії Д. п. і перш за все — проблема співвідношення біологічних і соціально-культурних чинників у формуванні індивідуальних особливостей людини. У 50 — 60-х рр. 20 ст для Д. п. характерний інтенсивний розвиток нових підходів і методів — як експериментальних, так і математичних. Удосконалюється техніка статистичного аналізу тестів (Дж. Гилфорд, США; Р. Кеттел, Великобританія), вивчається роль ціннісної орієнтації особи, детально виявляються психологічні аспекти вікових і статевих відмінностей.

  Поряд з відмінностями між індивідами в розумовому відношенні широко досліджуються відмінності в творчих і організаторських здібностях, загальній структурі особи, сфері мотивації. Вивчаються кореляції між психологічними властивостями, з одного боку, і фізіологічними — з іншою (В. Шелдон, Г. Айзенк — Великобританія). У СРСР робота в цьому напрямі ведеться у ряді лабораторій — в інституті психології АПН(Агентство друк Новини) СРСР(Академія педагогічних наук СРСР) (дослідження, Б. М. Тепловим, що проводилися, і його співробітниками на основі вчення І. П. Павлова про типів вищої нервової діяльності), Ленінградському і Пермському університетах і ін.

  Факти і виводи Д. п. важливі для вирішення багатьох практичних завдань (відбір і вчення персоналу, діагностика і прогностика розвитку окремих властивостей, схильностей, здібностей індивідів і ін. ).

  Літ.: Теплов Би. М., Проблеми індивідуальних відмінностей, М., 1961; Piéron Н., La psychologie différentielle, 2 éd., P., 1962; Anastasi A., Differential psychology, 3ed., N. Y., 1958.

  М. Р. Ярошевський.

Диференціальна психологія: історія, цілі та методи — Психологія

2021

Диференціальна психологія, яка аналізує варіації поведінки людей значно еволюціонував з того часу, як Гальтон заснував свою антропометричну лабораторію, що є важливим етапом у вивченні індивідуальних

Зміст

Диференціальна психологія, яка аналізує варіації поведінки людей значно еволюціонував з того часу, як Гальтон заснував свою антропометричну лабораторію, що є важливим етапом у вивченні індивідуальних відмінностей. В даний час ця галузь психології зосереджує свої зусилля на визначенні відносного впливу спадковості та середовища на поведінку.

У цій статті ми коротко пояснимо історичний розвиток диференціальної психології, опишемо цілі та методи цієї дисципліни та пояснимо чим вона відрізняється від психології особистості

, дуже близька дисципліна в чомусь.

 • Стаття, пов’язана з цим: «Відмінності між особистістю, темпераментом та характером»

Історія диференціальної психології

У середині ХІХ століття монах Грегор Мендель провів перші генетичні дослідження про що є докази. Використовуючи горох, Мендель визначив закони успадкування, висунув майбутню концепцію «гена» і ввів терміни «домінантний» і «рецесивний» стосовно спадковості біологічних ознак.

Через кілька десятиліть Френсіс Гальтон, родич Чарльза Дарвіна, став піонером диференціальної та психології особистості завдяки розвитку психометрики. Учень і ставленик Френсіса Гальтона, математик Карл Пірсон, зробив фундаментальний внесок у сферу статистики та оскаржив менделівські закони.

Зростання біхевіоризму послабило вплив диференціальної психології, яка знову з’явилася в 1960-70-х роках з публікацією Поведінкова генетикаДжон Фуллер та Боб Томпсон. Ці автори ввів відкриття генетики в диференціальну психологію що пояснювало такі явища, як мутації та полігенна передача.

Незважаючи на досягнення диференціальної психології та поведінкової генетики, залишається важко відокремити спадковий від впливу навколишнього середовища під час вивчення людської поведінки та людського розуму.

 • Стаття, пов’язана з цим: «Історія психології: основні автори та теорії»

Завдання цієї дисципліни

Основним завданням диференціальної психології є кількісно досліджувати відмінності в поведінці між людьми. Теоретики та дослідники цієї дисципліни прагнуть визначити змінні, що спричиняють поведінкові відмінності та впливають на їх прояв.

Диференціальна психологія фокусується на трьох типах варіацій: міжіндивідуальних (відмінності між людиною та рештою), міжгрупових, що враховують такі змінні, як біологічна стать або соціально-економічний рівень, та внутрішньоособисті, які порівнюють поведінку однієї і тієї ж людини з часом або в різному контексті.

Незважаючи на те, що диференціальну психологію часто плутають з психологією особистості, ця галузь досліджує дуже різноманітні теми: інтелект, Я-концепція, мотивація, здоров’я, цінності, інтереси . .. Однак правда, що внесок диференціальної психології в особистість та інтелект є більш відомим.

З самого початку психологія індивідуальних відмінностей застосовується в освітніх та професійних умовах, хоча її корисність залежить від явищ, які досліджуються. Важливо також згадати звичайні взаємозв’язки диференціальної психології з євгенікою, метою яких є «поліпшення» генетики популяцій.

 • Вас може зацікавити: «Теорія особистості Айзенка: модель PEN»

Методи дослідження

Диференціальна психологія використовує переважно статистичні методи; таким чином, ми працюємо з великими зразками предметів і дані аналізуються за допомогою багатовимірного підходу. Таким чином вводяться елементи експериментального контролю, які дозволяють встановити взаємозв’язки між змінними. Також поширеним є використання спостережливих та експериментальних методів.

Існує три типи дослідницьких проектів, характерних для диференціальної психології: ті, що аналізують схожість між родичами, конструкції з тваринами та ті, що вивчають людей, які вирощуються в особливих умовах. З цього останнього типу дизайну можна виділити дослідження з усиновленими дітьми, а також відомий випадок дикої дитини Аверона.

Між сімейними розслідуваннями особливо виділяються дослідження з монозиготними близнюками, оскільки вони ідентичні на генетичному рівні і тому їх відмінності залежать від навколишнього середовища. Однак, незважаючи на очевидні переваги такого типу дизайну, важко розрізнити відносний вплив конкретного та спільного середовища.

Генетичні дослідження на тваринах можуть бути корисними через високий коефіцієнт розмноження деяких видів та через легкість експериментів з людьми, але вони створюють етичні проблеми, і отримані результати часто неможливо узагальнити для людей.

 • Вас може зацікавити: «12 галузей (або галузей) психології»

Чим вона відрізняється від психології особистості?

На відміну від диференціальної психології, яка має насамперед кількісний характер, психологія особистості зосереджує свої зусилля на причинах, характеристиках та наслідках поведінки міжособистісної мінливості.

З іншої сторони, психологія індивідуальних відмінностей не тільки аналізує особистість, але також цікавиться іншими аспектами, такими як інтелект, соціально-економічні змінні та певні моделі поведінки, наприклад злочинна поведінка.

Щодо методології, диференціальна психологія більшою мірою базується на дослідженнях, які обмежують відносний вплив спадковості та середовища на визначені змінні. На противагу цьому, психологія особистості використовує переважно кореляційні та клінічні методи. Обидва поділяють акцент на експериментальній методології.

У будь-якому випадку, обсяг вивчення цих двох дисциплін часто збігається. У галузі темпераменту та характеру психологія особистості досліджує різні аспекти варіацій поведінки, тоді як диференційна психологія визначає їх кількісно, ​​а також розглядає інші аспекти людської природи.

Методологічні засади диференціальної психології.

Психология Методологічні засади диференціальної психології.

просмотров — 255

Семінарське заняття 1.

ТЕМА 1. Загальні положення та методологічні засади диференціальної психології.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Передумови вчення про відмінності між людьми. Історія виникнення диференціальної психології. Предмет та завдання диференціальної психології. Основні категорії диференціальної психології. Диференціально-психологічний аспект універсальних дихотомій людинознавства. Ієрархічна структура суб’єкта взаємодії зі світом: організм, індивід, особистість, індивідуальність. Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу. Методи диференціальної психології. Місце диференціальної психології в системі людинознавства.

1. Становлення диференціальної психології: історичний аспект.

2. Предмет та завдання диференціальної психології.

3. Універсальні дихотомії людинознавства: диференціально-психологічний аспект.

4. Людина як організм, індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт взаємодії зі світом.

5. Принципи та методи диференціальної психології.

Самостійна робота студентів.

1. Випишіть із психологічних словників ключові поняття теми: диференціальна психологія, диференціально-психологічна парадигма, організм, індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт, інтегральна індивідуальність, універсальні дихотомії людинознавства.

2. Складіть бібліографію до курсу «Диференціальна психологія» (до 15 джерел).

3. Складіть короткий історичний нарис розвитку диференціальної психології.

4. Покажіть схематично місце диференціальної психології в системі людинознавства.

Література

Основна:

1. Государев Н. А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах. – М., 2008.

2. Кондрашихина О. А. Дифференциальная психология: Учеб. пос. / Оксана Александровна Кондрашихина. – К. : Центр учебной литературы, 2009. – 232 с.

3. Либин А. В. Дифференциальная психология: наука о сходстве и различиях между людьми. – М., 2008.

4. Машков В. Н. Дифференциальная психология человека. – СПб., 2008.

5. Палій А. А. Диференціальна психологія: навч. посіб. / А. А. Палій. – К. :Академвидав, 2010. – 432 с.

6. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 720 с.

7. Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. Диференціальна психологія. – Львів: «Новий світ – 2000», 2008. – 235 с.

Додаткова:

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – СПб., 2001.

2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1977.

3. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении. – М., 2001.

4. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. – СПб., 2002.

5. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1984.

6. Талызина Н. Ф., Кривцова С. В., Мухаматулина Е. А. Природа индивидуальных различий: опыт исследования близнецовым методом. – М., 1991.

7. Ярошевский М. Г. История психологии. – М., 1985.

Дифференциальная психология | Психология вики

Оценка | Биопсихология | Сравнительный | Познавательный | Развивающий | Язык | Индивидуальные различия | Личность | Философия | Социальные |
Методы | Статистика | Клиническая | Образовательная | Промышленное | Профессиональные товары | Мировая психология |

Личность: Я концепция · Тестирование личности · Теории · Проблема разума и тела


Эта статья требует внимания психолога / академического эксперта по предмету .
Пожалуйста, помогите нанять одного или улучшите эту страницу самостоятельно, если у вас есть квалификация.
Этот баннер появляется на слабых статьях, к содержанию которых следует подходить с академической осторожностью.

.

Было предложено объединить [[:: Лондонская школа дифференциальной психологии | Лондонская школа дифференциальной психологии]] в эту статью или раздел. (Обсуждать) Было предложено объединить [[:: Психология индивидуальных различий | Психология индивидуальных различий]] в эту статью или раздел.(Обсуждать)

Дифференциальная психология занимается изучением индивидуальных различий людей. Наука психология изучает людей на трех уровнях, охватываемых хорошо известной цитатой: «Каждый человек в определенных отношениях (а) как все другие люди, (б) как некоторые другие люди, (в) как никто другой» ( Murray, HA & C. Kluckhohn, 1953). Дифференциальная психология фокусируется на этом втором уровне исследования.

Например, представьте себе группу студентов, которые проходят тест по печати.Некоторые студенты будут работать очень медленно, набирая меньше предложений, но делая мало ошибок. Другие ученики будут работать очень быстро, набирая гораздо больше и делая больше ошибок. Это пример индивидуальной разницы в соотношении скорость / точность. Некоторые люди будут работать быстро с большим количеством ошибок, а другие будут работать медленно с небольшим количеством ошибок, даже если им будут даны одни и те же инструкции.

Типичными областями изучения дифференциальной психологии являются личность, мотивация, интеллект и способности, интересы, ценности, самооценка, самоэффективность и самооценка (и это лишь некоторые из них).В Соединенных Штатах осталось немного программ «дифференциальной психологии», хотя исследования в этой области очень активны. Текущие исследователи участвуют в различных программах, включая программы педагогической психологии, производственной психологии и социальной психологии.

Выдающиеся дифференциальные психологи: Филип Аккерман, Сирил Берт, Рэймонд Кеттелл, Ли Кронбах, Джон Б. Кэрролл, Дж. П. Гилфорд, Ллойд Хамфрис, Артур Дженсен, Ричард Линн, Ричард Сноу, Роберт Дж. Стернберг, Л.Л. Терстон.

См. Также

Дополнительная литература

Ключевые тексты

Книги

Документы

 • Чаморро-Премузич, Т., и Фурнам, А. (2006). Интеллектуальная компетентность и разумная личность: третий путь в дифференциальной психологии. Обзор общей психологии, 10, 251-267. Полный текст
 • Канаи, Р., и Рис, Г. (2011). Структурная основа межиндивидуальных различий в поведении и познании человека. Nature Reviews Neuroscience, 12, 231-241. Полный текст

Дополнительный материал

Книги

Документы

Внешние ссылки

Дифференциальная психология: история, задачи и методы

Дифференциальная психология, которая анализирует вариации в поведении людей, претерпела значительные изменения с тех пор, как Гальтон основал свою антропометрическую лабораторию, что стало важной вехой в изучении индивидуальных различий. В настоящее время этот раздел психологии фокусирует свои усилия на определении относительного влияния наследственности и окружающей среды на поведение.

В этой статье мы кратко объясним историческое развитие дифференциальной психологии, опишем цели и методы этой дисциплины и проясним , чем она отличается от психологии личности , дисциплины, очень близкой в ​​некоторых отношениях.


 • Статья по теме: «Различия между личностью, темпераментом и характером»

История дифференциальной психологии

В середине 19 века монах Грегор Мендель провел первые генетические исследования , о которых есть свидетельства.Используя горох, Мендель определил законы наследственности, продвинул вперед будущую концепцию «гена» и ввел термины «доминантный» и «рецессивный» в отношении наследуемости биологических признаков.

Несколько десятилетий спустя Фрэнсис Гальтон, член семьи Чарльза Дарвина , стал пионером дифференциальной психологии и личности благодаря развитию психометрии. Ученик и протеже Фрэнсиса Гальтона, математик Карл Пирсон, внес фундаментальный вклад в область статистики и поставил под сомнение законы Менделя.

Подъем бихевиоризма привел к упадку влияния дифференциальной психологии, которая вновь возникла в 1960-х и 1970-х годах с публикацией книги Генетика поведения Джона Фуллера и Боба Томпсона. Эти авторы внесли открытия генетики в дифференциальную психологию , которая объяснила такие явления, как мутации и полигенная передача.

Несмотря на успехи в дифференциальной психологии и поведенческой генетике, по-прежнему трудно разделить наследственные и средовые влияния путем изучения человеческого поведения и психики.

 • Статья по теме: «История психологии: авторы и основные теории»

Цели данной дисциплины

Основная цель дифференциальной психологии — количественное исследование различий в поведении людей . Теоретики и исследователи этой дисциплины намерены определить переменные, которые вызывают поведенческие различия и влияют на их проявление.

Дифференциальная психология фокусируется на трех типах вариаций: межиндивидуальные (различия между одним человеком и остальными), межгрупповые переменные, которые принимают во внимание такие переменные, как биологический пол или социально-экономический уровень, и внутрииндивидов, которые сравнивают поведение одного и того же человека. с течением времени или в разных контекстах.

Несмотря на то, что дифференциальную психологию часто путают с психологией личности, рассматриваемая отрасль исследует широкий спектр тем: интеллекта, самооценки, мотивации, здоровья , ценностей, интересов … Однако это правда, что Более известен вклад дифференциальной психологии в развитие личности и интеллекта.

С самого начала психология индивидуальных различий применялась в образовательной и профессиональной сферах, хотя ее полезность зависит от исследуемых явлений.Также важно упомянуть обычную связь дифференциальной психологии с евгеникой, которая направлена ​​на «улучшение» генетики популяций.

 • Может быть, вас заинтересует: «Теория личности Айзенка: модель PEN»

Методы исследования

Дифференциальная психология использует в основном статистические методы; таким образом, мы работаем с большими выборками субъектов, и данные анализируются с помощью многомерного подхода . Таким образом вводятся элементы экспериментального контроля, позволяющие установить взаимосвязь между переменными.Также распространено использование наблюдательных и экспериментальных методов.

Существует три типа исследовательских проектов, характерных для дифференциальной психологии: те, которые анализируют сходство между членами семьи, проекты с животными, и те, которые изучают людей, выросших в особых условиях. Из этого последнего типа дизайна мы можем выделить исследования с приемными детьми, а также знаменитый случай дикого ребенка Аверона.

Между семейными исследованиями выделяют исследования с монозиготными близнецами , поскольку они идентичны на генетическом уровне и, следовательно, их различия зависят от окружающей среды.Однако, несмотря на очевидные преимущества этого типа дизайна, трудно различить относительное влияние конкретной и общей среды.

Генетические исследования животных могут быть полезны из-за высокой скорости воспроизводства некоторых видов и простоты экспериментов с нечеловеческими существами, но они создают этические проблемы, и полученные результаты часто невозможно распространить на людей.

 • Может быть, вам интересно: «12 ветвей (или областей) психологии»

Чем это отличается от психологии личности?

В отличие от дифференциальной психологии, которая носит преимущественно количественный характер, психология личности сосредотачивает свои усилия на причинах, характеристиках и последствиях межличностной изменчивости поведения.

С другой стороны, психология индивидуальных различий не только анализирует личность , но также интересуется другими аспектами, такими как интеллект, социально-экономические переменные и определенные модели поведения, например преступное поведение.

С точки зрения методологии, дифференциальная психология в большей степени основана на исследованиях, которые определяют относительное влияние наследования и окружающей среды на определенные переменные. С другой стороны, психология личности использует в основном корреляционные и клинические методы.Оба разделяют акцент на экспериментальной методологии.

В любом случае, сфера изучения этих двух дисциплин часто совпадает с . В области темперамента и характера психология личности исследует множество аспектов вариаций поведения, в то время как дифференциальная психология оценивает их количественно и уделяет внимание другим аспектам человеческой натуры.


Лекция 03 «Методы в психологии» (декабрь 2021 г.).


Дифференциальная психология вики | TheReaderWiki

Дифференциальная психология изучает способы, которыми люди различаются в своем поведении, и процессы, лежащие в его основе.Это дисциплина, которая разрабатывает классификации (таксономии) психологических индивидуальных различий. Это отличается от других аспектов психологии тем, что, хотя психология якобы изучает отдельных людей, современные психологи часто изучают группы или пытаются обнаружить общие психологические процессы, применимые ко всем людям. [1] Эта конкретная область психологии была впервые названа и до сих пор сохраняет название «дифференциальной психологии» Уильямом Стерном в его книге (1900).

В то время как выдающиеся психологи, включая Стерна, широко известны за концепцию индивидуальных различий, исторические записи показывают, что именно Чарльз Дарвин (1859 г.) первым подстегнул научный интерес к изучению индивидуальных различий. Его интерес продолжил и его сводный кузен Фрэнсис Гальтон в его попытке количественно оценить индивидуальные различия между людьми. [2]

Например, при оценке эффективности новой терапии, средняя эффективность терапии в одной группе лечения может сравниваться со средней эффективностью плацебо (или хорошо известной терапии) во второй группе. , контрольная группа.В этом контексте различия между людьми в их реакции на экспериментальные и контрольные манипуляции фактически рассматриваются как ошибки, а не как интересные явления для изучения. Этот подход применяется, потому что психологические исследования зависят от статистического контроля, который определяется только для групп людей.

Важность индивидуальных различий

Важно отметить, что люди также могут различаться не только по своему текущему состоянию, но и по величине или даже направлению реакции на данный стимул.Такие явления, часто объясняемые в терминах кривых реакции в виде перевернутой буквы U, ставят дифференциальную психологию на важное место в таких начинаниях, как персонализированная медицина, в которой диагнозы настраиваются в соответствии с профилем реакции человека.

Области исследования

Исследование индивидуальных различий обычно включает личность, темперамент (нейрохимические поведенческие черты), мотивацию, интеллект, способности, IQ, интересы, ценности, самооценку, самоэффективность и самооценку ( чтобы назвать только несколько).В Соединенных Штатах осталось немного программ по «дифференциальной психологии», [требуется ссылка ] , хотя исследования в этой области очень активны. Текущие исследователи участвуют в различных прикладных и экспериментальных программах, [ цитата необходима ] , включая клиническую психологию, педагогическую психологию, производственную и организационную психологию, психологию личности, социальную психологию, поведенческую генетику и программы психологии развития, в нео -Пиаже теории когнитивного развития в частности.

Методы исследования

Для изучения индивидуальных различий психологи используют самые разные методы. Психофизиологические эксперименты на людях и других млекопитающих включают ЭЭГ, ПЭТ-сканирование, МРТ, функциональную МРТ, нейрохимию [3] [4] эксперименты с нейромедиаторами и гормональными системами, кофеином и контролируемыми лекарствами. Эти методы могут использоваться для поиска биомаркеров устойчивых, биологически обоснованных поведенческих паттернов (черт темперамента и симптомов психических расстройств).Другие наборы методов включают поведенческие эксперименты, чтобы увидеть, как разные люди ведут себя в одинаковых условиях. Поведенческие эксперименты часто используются в психологии личности и социальной психологии и включают лексические методы и методы самоотчета, когда людей просят заполнить бумажные и компьютерные формы, подготовленные психологами.

См. Также

Ссылки

Ярл, Видкунн Кушерон (1958). «Историческая записка о терминологической дифференциальной психологии». Нордиск Психологи . Kandel, ER; Шварц Дж. Х., Джесселл TM. (2000). Принципы нейронологии, четвертое издание. МакГроу-Хилл Компании .

Дополнительная литература

 • Введение в индивидуальные различия (Wilderdom)
 • Maltby, J .; Дэй, Л. и Макаскилл, А. (2007). Личность, индивидуальные особенности и интеллект . Лондон: Pearson Education.
 • Buss, D.M. И Грейлинг, Х. (1999).«Адаптивные индивидуальные различия» (PDF). Журнал личности . 67 (2): 209–243. CiteSeerX 10.1.1.387.3246. DOI: 10.1111 / 1467-6494.00053.
 • Чаморро-Премузич, Т. и Фернхам, А. (2006). «Интеллектуальная компетентность и интеллектуальная личность: третий путь в дифференциальной психологии» (PDF). Обзор общей психологии . 10 (3): 251–267. DOI: 10.1037 / 1089-2680.10.3.251. S2CID 146278640. Архивировано 19 марта 2009 года. CS1 maint: неподходящий URL (ссылка)
 • Канаи, Р. и Рис, Г. (2011). «Структурная основа межличностных различий в поведении и познании человека». Обзоры природы Неврология . 12 (4): 231–241. DOI: 10,1038 / номер 3000. PMID 21407245. S2CID 7103414.
 • Тайлер, Л. (1965). Психология человеческих различий . Нью-Йорк: Appleton Century Crofts.
 • Хронология исследователей и краткие биографии

Интеллектуальная компетентность и интеллектуальная личность: третий путь в дифференциальной психологии

ПОКАЗЫВАЕТ 1–10 ИЗ 146 ССЫЛОК

СОРТИРОВАТЬ ПО Релевантности Статьи, на которые наибольшее влияние оказывает последнее время

Возможная модель для понимания интерфейса личность — интеллект.

Хотя модель в значительной степени опирается на свидетельства корреляции, каждый из ее путей может быть протестирован независимо, а представленная модель может использоваться для изучения причинно-следственной связи и дальнейшего развития теоретических подходов к пониманию взаимосвязи между чертами способностей и неспособностей, лежащих в основе деятельности человека. Развернуть
 • Просмотреть 8 отрывков, ссылки, методы и предысторию

Интеллект, личность и интересы: свидетельства дублирования черт.

Авторы предоставляют обширный метаанализ корреляций между личностью и интеллектуальными способностями, а также обзор ассоциаций интересов и интеллектуальных способностей, которые предоставляют доказательства общности во всех областях личности Дж.Модель профессиональных интересов Л. Холланда (1959). Развернуть
 • Просмотреть 2 выдержки, справочная информация

Личность и интеллектуальная компетентность

© 2005 by Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Все права защищены. Эта книга представляет собой всесторонний современный обзор личности и интеллекта, а также охватывает другие переменные… Развернуть

 • Просмотреть 8 отрывков, ссылки на справочную информацию

Личность и интеллект

В этой статье исследуются отношения между Айзенкианами личность, как операционализируется профилографом личности Айзенка (EPP), а также вербальные и числовые способности.Всего 118 (87 женщин) работают… Развернуть

Эмоциональный интеллект: в поисках неуловимой конструкции.

Эти данные предоставляют противоречивые доказательства существования отдельного фактора восприятия эмоций, который (возможно) представляет способность контролировать эмоции другого человека, более узкий, чем тот, который постулируется в рамках текущих моделей эмоционального интеллекта. Развернуть

История личности и теории интеллекта. Теория и исследования

Теория личности была нацелена в первую очередь на разработку всеобъемлющего описания людей, тогда как теория интеллекта была нацелена на более конкретный вопрос: каковы когнитивные способности человека… Развернуть

 • View 3 выдержки, справочная информация, справочная информация

Дифференциальная психология характера — Мельбурнский обзор книг

Одна из самых сложных вещей при написании художественной литературы — это погрузиться в пространство того, кто думает совершенно иначе, чем вы.Слишком легко охарактеризовать образ мышления другого человека пародиями, непониманием или карикатурными насмешками. С этой целью я думаю, что интересным экспериментом будет рассмотрение некоторых категорий, которые психологи используют для определения взглядов людей на жизнь, и смешивание и сопоставление некоторых из них, чтобы попытаться дать вам действительно психологическую точку зрения, которая действительно отличается от вашей собственной. . Это, как правило, будет нелегко: даже писатели, которые способны овладеть характерным диалогом и голосом, как правило, становятся жертвами того, что всем своим персонажам предоставляется одинаковая перспектива во времени или одни и те же представления об удовольствии.Не задумываясь о собственном видении времени, может быть трудно понять, что у вас даже есть такая вещь, и что она может определять то, как вы видите мир.

Первый из двух наборов психологических черт, которые я хочу обсудить, привязан ко времени. Ниже приведено видео, в котором описывается одна модель мышления человека с точки зрения времени. Это стоит посмотреть, но я также резюмирую категории ниже.

Модель постулирует шесть типов временной перспективы.Два укоренены в прошлом, два — в настоящем, а два — в будущем.

 • Сожаление: Человек, одержимый сожалением, имеет тенденцию жить и заново переживать все свои прошлые ошибки, неудачи и невезения: сожалеть о своих действиях, желать, чтобы они могли вернуть то или это, и более или менее обвиняя все, что плохо в их текущая жизнь по прошлым проблемам. Сломанный, обгоревший старый биржевой маклер или человек, годами сидящий на рабской работе в фастфуде, вполне могут управляться сожалением.
 • Ностальгия: Ностальгатор тоже потерян в прошлом, но для этого человека время полно счастливых воспоминаний о прошедших временах, потерянных золотых днях и временах, которые никогда не могут быть полностью восстановлены. Родственник, зацикленный на старых фотоальбомах, может быть ностальгистом, а также человеком, который чувствует, что все его лучшие дни остались позади, возможно, достигнув пика в старшей школе. Ностальгисты также замирают во времени в плане своей одежды: часто можно увидеть, когда человек был наиболее счастлив в жизни, потому что он перестал покупать по-настоящему новую одежду и начал просто менять одежду, которая у них была в определенный момент времени.
 • Гедонизм: Гедонист живет настоящим и ищет удовольствия в моменте. Все мимолетно, планирование — для лохов, а обаянием, смекалкой и удачей можно переломить любую ситуацию.
 • Фаталистизм: Фаталист тоже живет настоящим, мало задумываясь о прошлом и не строя планов на будущее. Фаталисты рассматривают жизнь как череду неконтролируемых взлетов и падений. Будут хорошие и плохие времена, но нет смысла зацикливаться на попытках что-то изменить.Жизнь слишком сложна и непредсказуема.
 • Future Natural: Люди, ориентированные на будущее, обычно попадают в эту категорию. Они планируют и приучили себя (в основном) откладывать настоящие удовольствия ради будущих целей, достижений и безопасности. Обычно это относится к окупаемости инвестиций в течение вашей жизни.
 • Future Supernatural: У некоторых людей это может отличаться, так это то, что будущая ориентация на вознаграждение может быть в первую очередь или полностью сосредоточена на жизни после смерти .Это еще одна форма ориентации на будущее, но все направлено на то, чтобы попасть в хорошую, а не в плохую жизнь после смерти.

Следующее, на что я хочу обратить внимание, — это то, что на языке психологии называется «наслаждением». Это умственная деятельность позитивных мыслей, размышлений, возможно, даже потворства своим слабостям. Каждое из действий по наслаждению может быть положительным, но иметь и темную сторону, а также может перерасти в нечто разрушительное. Чаще всего упоминаются четыре основные категории вкуса:

 • Греться: Размышлять о собственных достижениях или навыках.Повышает самооценку.
 • Наслаждение: Наслаждение физическим удовольствием, будь то еда, комфорт или эндорфины тяжелых упражнений. Способствует физическому удовольствию.
 • Marveling: Чувствовать восхищение и трепет перед внешней красотой, например, природным ландшафтом или мощным произведением искусства, письмом или представлением. Способствует изумлению.
 • Благодарения: Благодарность за внешние драйверы вашего счастья. Сверхъестественным образом это может быть бог, боги или потусторонняя сила, но также это может быть просто светское представление об удаче или благодарение семье и друзьям.Вызывает благодарность.

Каждый из них может зайти слишком далеко. Греться может привести к высокомерию. Расслабление может привести к беспричинному баловству. Чудо может привести к изоляции и неспособности делать что-либо самостоятельно из-за чувства, что вы никогда не сможете быть достаточно хорошими. День благодарения может приписать все в вашей жизни внешним силам и оставить человека бессильным и брошенным на произвол судьбы.

Причина, по которой мне кажется интересным работать с парой разных психологических моделей одновременно, заключается в том, что вы можете собрать их вместе, чтобы смешать и сопоставить и создать персонажа, чье мировоззрение сильно отличается от вашего собственного.Я бы склонен думать, используя вышеупомянутую модель, что наиболее интересным является создание некоторого внутреннего конфликта, выбирая временную перспективу и одну приятную черту, которую сам персонаж считает положительной в своей жизни, и одну приятную черту, которую персонаж привлекает, но на сознательном уровне смотрит отрицательно: так, что они работают против своих собственных естественных склонностей, так сказать, в терминах второй черты.

Например, ностальгист, который наслаждается благодарением и считает это положительным, но также наслаждается роскошью, но считает это отрицательным или недостатком, сразу же вспоминает определенный тип человека.

Фаталист, которому нравится восхищаться великими делами других людей, которого тянет купаться в собственных достижениях, но который считает это дурным и высокомерным, также вызывает в памяти определенный тип человека.

При написании короткого рассказа, например, вам обычно не нужно больше трех ключевых персонажей, и игра с чувством времени и удовольствиями может быть способом создать напряжение между персонажами из-за простой неспособности видеть глаза в глаза. -eye: почти не потребуются внешние движущие силы драмы, если вы достаточно умело сплетите воедино внутренний и внешний психологический конфликт.

На данный момент, кажется, этого вполне достаточно. Я оставлю это эссе здесь, а вы сами придумываете свои собственные странные и чудесные персонажей драматических событий .

Индивидуальная и дифференциальная психология, Роберто Ассаджиоли

Понимание уникальной личности — это искусство, которое требует применения множества различных точек зрения, чтобы охватить многие аспекты человеческого существа. Самым важным является духовное Я, психологический возраст, четыре психологических типа, основанные на четырех жизненных центрах.

Роберто Ассаджиоли , перевод с итальянского Гордона Саймонса. Оригинальное итальянское название: Psicologia Individualuale E Differenziale. [Примечание редакции (KS). Это отрывок из ранней рукописи (1932 г.). Позже Ассаджиоли разработал свою семеричную типологию под названием «Семь типов» и представил ее в своей книге «Типология психосинтеза»

Индивидуальные психические функции, особенно элементарные, экспериментально изучались у разных людей, и были получены конкретные результаты, не лишенные теоретического интереса и полезные практически для педагогики, психотехники, профессиональной психологии и т. д.

Не углубляясь в критический анализ этой «дифференциальной психологии», я ограничусь упоминанием о том, что с точки зрения истинной индивидуальной психологии она представляет собой серьезный недостаток, заключающийся в том, что она слишком аналитична и фрагментирована. Изолированное изучение индивидуальных функций, а также того, что интересно само по себе, количественного соотношения различных элементарных функций, не вводит нас в интимную природу человеческой личности, не раскрывает ее тайны, не раскрывает нам синтетическое, центральное и целостное понимание.

Кроме того, эти исследования проводились в основном на детях, что тоже ограничивает их объем.

Другой способ, применяемый в нашей области, — это детальное изучение отдельных личностей с помощью мельчайших психологических схем, так называемых «психограмм». Наиболее точным примером этих исследований является исследование Клаудио Магриса о немецком писателе Гофмане. Более известен, но менее обширен и систематизирован том доктора Тулузы об Эмиле Золя. А наиболее точная и подробная схема, которую можно взять за основу, содержится в томе Lasurski, Über das Studium der Individualität (Leipzig, Nemnich, 1912).

Этот метод, из-за множества конкретных деталей, которые он обеспечивает, представляет собой значительный прогресс по сравнению с предыдущим и заслуживает дальнейшего развития. Но он также в его нынешнем виде имеет недостаток в том, что он слишком аналитический, описательный и внешний, он не начинается с живого центра личности, отсутствует объединяющий синтетический принцип, который помогает понять сокровенный смысл, глубокие отношения, перечислены причины и функции отдельных характеристик.

Еще один путь был открыт для индивидуальной психологии благодаря работе широкого психоаналитического движения и глубинной психологии, главным образом Фрейда, Юнга и Адлера.

Фрейд открыл различные законы динамики эмоциональной жизни; он продемонстрировал огромное влияние бессознательной психической деятельности на сознательную часть личности; он показал роль, которую играет символизм даже в кажущихся незначительными действиях повседневной жизни; он безо всяких ограничений, действительно с явным преувеличением подчеркнул сложную эволюцию и различные проявления психосексуальных тенденций.

Юнг, который сначала был последователем Фрейда, но затем пошел оригинальным путем, внес более прямой вклад в индивидуальную психологию своим острым и обширным анализом экстравертных и интровертных типов, который будет обсуждаться далее. (См. Xxx)

Адлер, также диссидентский ученик Фрейда, построил целую «индивидуальную психологию», изобретательную и отчасти приемлемую, но очень одностороннюю, основанную, прежде всего, на различных применениях инстинкта для личного утверждения. ницшеанская «воля к власти», а также компенсаторные и гиперкомпенсаторные реакции людей на их органические и психические недостатки или неполноценности.

Эти положительные вклады в познание человеческой психики заслуживают того, чтобы их хорошо знали и ценили. Однако их недостаточно, ни по отдельности, ни вместе с упомянутыми выше, чтобы сформировать основу глубокой индивидуальной психологии. Они также не выходят за рамки эмпирической психологии, которая не осознает истинный центр, игнорирует отдаленные истоки и высокие цели человеческого существа и, следовательно, не раскрывает его тайну, не раскрывает его тайну.

Это ограничение должно быть преодолено, необходимо признать, что человек — это не только «психологическое животное», превосходное млекопитающее с необычайным развитием мозговых центров, очень умное, а иногда даже разумное животное — однако многие люди тоже. часто ведут себя так, чтобы подтвердить эту теорию!

Следует сказать, что человек также является, прежде всего, и по сути своей духовной сущностью.

Он — Центр реальности и духовной жизни, «Я» или Самость, которая может быть имманентна всем элементам и психическим действиям, но не определяется ими. Это таинственное самосознание и духовная самоидентификация выходят за рамки каждой психологической классификации и проявления, и ни одна эмпирическая теория не смогла объяснить это натуралистически.

Тот, кто не признает это Я, этот Духовный Центр, не только не знает, что является истинно человеческим в человеке в самом высоком смысле этого слова, но также не может понять истинную природу фактов и психических функций.

Это правда, что во многих, даже в большинстве, это «я» еще не достигло ясного самосознания, оно не правит в своем дворце как суверен, но является пленником министров-узурпаторов — однако он это делает. существуют, и нередко в кризисах, которые глубоко расстраивают душу, удается сделать так, чтобы ее могущественный голос был услышан, и вырваться из тюрьмы.

Следовательно, чтобы хорошо понять человеческую душу, понять все ее проявления, необходима «духовная психология». Психология, которая изучает человека в целом, не игнорируя его тело и влияние, которое оно оказывает на психику, но тем более игнорирует его духовную сущность и сложные отношения, которые оно имеет с психической жизнью.

Духовная психология еще не существует как автономная и четко определенная дисциплина, как «наука» в хорошем и истинном смысле этого слова, но она находится в процессе формирования, и ее появление может быть не за горами. , поскольку материалы, из которых он состоит, уже существуют, и необходимо только собрать их вместе, согласовать их и превратить в конструктивный синтез.

Даже сверхнормальная (метапсихическая) психология или, как ее сейчас называют, парапсихология дала нам вместе с исследованиями Майерса, Рише, Гелея, Ости, нашего Маккензи и многих других, и до сих пор вносит полезный вклад в духовное развитие. психологию, исследуя сверхсознательные уровни психики, на которых они расположены: способности познания на расстоянии во времени и пространстве, исцеляющих тел, трансформации материи; и где происходят таинственные контакты между душой и духом.

Наконец, несколько лучших современных спиритуалистов, даже без сознательного развития области психологии, сотрудничали в ее развитии, намного больше, чем многие привилегированные профессионалы: например, Эмерсон, Карпентер, Метерлинк, Лютославски и, недавно, Кейзерлинг и Шмитц. .

Только такая психология, только эта целостная наука о человеческой душе, сформулированная в духовной перспективе мира и жизни, может позволить создание индивидуальной психологии, достойной этого названия, которая фиксирует и освещает поверхностные или глубокие различия. существующее между людьми, которое открывает каждому его собственную «индивидуальную ноту», которая показывает каждому человеку его место, его задачу, его особую функцию среди других и для других, конкретный путь, по которому следует идти, — что, короче говоря, предлагает современное человек той ориентации и того индивидуального руководства для себя и самореализации, которые, как мы уже упоминали в начале, сознательно или нет, он ищет и просит.

СХЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Изучая отдельное человеческое существо в том, что является особенным, индивидуальным и отличным от других, мы не будем принимать единую схему определения и классификации.

Человеческая душа настолько сложна и многогранна, что не поддается, без искажения, принуждению к единой жесткой схеме. Только рассматривая его с разных точек зрения, с разных точек зрения и, я бы сказал, почти с разных расстояний, его можно понять менее односторонним и несовершенным образом.Поэтому мы рассмотрим его в разных аспектах, независимо друг от друга.

I. — Первое различие, которое мы находим между людьми — общее, но глубокое и существенное различие — это то, что можно назвать «психологическим возрастом», то есть в зависимости от степени развития и созревания личности.

Любой, кто изучает различных людей, даже поверхностно, не может не заметить, что не все они прогрессировали одинаково: как есть люди в диком состоянии или почти, и люди, которые высоко развиты интеллектуально и духовно.Поэтому необходимо тщательно различать различные стадии развития; затем мы обнаружим интересную аналогию между психологическими характеристиками людей и характеристиками каждого из этапов жизни: детства, юности, зрелости и старости.

Это не должно нас удивлять: на самом деле, мы находим в более широком цикле, то есть в психической и духовной сфере, тот же биологический закон соотношения между онтогенезом и филогенезом.

Мы увидим, как эта аналогия, если внимательно изучить ее, окажется очень проясняющей, как она дает нам норму иерархического порядка Человечества, основанного не на внешних привилегиях, а на реальных и неопровержимых различиях в эволюционной стадии — иерархический порядок, который, если его понять и принять, решит многие серьезные социальные проблемы и твердо и справедливо решит сложные и обсуждаемые проблемы равенства, власти, свободы и т. д.

II. — Второе важное различие между людьми заключается в различном преобладании их четырех «жизненных центров» в соответствующих сферах интересов и деятельности. Это:

1) Физический Центр, который имеет своим полем проявления внешний, материальный мир.

2) Эмоциональный центр, специфический характер которого — ощущение, переживание радости и боли, влечения и отталкивания. Его сфера жизни — мир страстей и чувств.

3) Ментальный центр, который осуществляет интеллектуальную и рациональную деятельность в мире идей, концепций и абстрактных отношений.

4) Интуитивный Центр, который проявляется как интуиция, союз, универсальность, мистическое общение, духовная любовь и объединение субъекта и объекта.

В каждом нормальном человеке есть эти 4 центра, но они очень по-разному развиты; например, можно сказать, что 4-й все еще находится в латентном состоянии и не пробуждается в подавляющем большинстве современного человечества.

Таким образом можно выделить различные психологические типы. Первые 4 чистых типа:

1.Практический тип, характеризующийся преобладанием физического центра (например, рабочие, крестьяне, рабочие, механики, хирурги и воины).

2. Эмоционально-образный тип: поэты — люди с эмоциональной энергией (Де Мюссе).

3. Психологический тип: ученые — философы (Дарвин — Кант).

4. Интуитивный тип: мистики — святые — духовные художники (Рейсбрук — Беато Анджелико и др.).

Есть также хорошо охарактеризованные смешанные типы, например:

1.Умственно-практический тип: часто встречается среди врачей — торговцев — изобретателей (Маркони).

2. Эмоционально-интуитивный тип: благочестивые религиозные люди — аффективные мистики — некоторые художники — (Святая Тереза).

3. Эмоционально-практический тип: люди действия с сильными страстями — амбициозные политики (Наполеон) — также некоторые страстные преступники.

4. Ментально-интуитивный тип: например, некоторые спекулятивные философы и мистики (Плотин, Майстер Экхарт).

Наконец, существуют более сложные смешанные типы, которые потребуют более подробного анализа.

Это различие человеческих типов согласно разной распространенности их жизненных центров поднимает важные теоретические проблемы, например, проблемы верхних и нижних аспектов каждой сферы; относительные ценности этих Центров; их различные функции; взаимных действий и реакций, возбуждающих друг друга; их отношения с трансцендентным духом; и т. д. — проблемы, которые имеют большое практическое значение для отношения, которое мы должны занять, сталкиваясь с этими центрами в себе.

III- Третье различие предложено и подробно рассмотрено Юнгом. Он основан на движении и направлении жизненного интереса. Это жизненное движение существа может следовать в двух противоположных направлениях: одно центробежное, а другое — центростремительное.

В центробежном направлении, которое он называет экстраверсией, интерес поворачивается к внешнему миру, который составляет для личности как поле притяжения, «магнит». Это внешний мир в самом широком смысле, включая других людей, объект, привлекающий внимание, аффективность субъекта, которая изменяет и определяет его активность.Вместо этого в центростремительном движении, названном Юнгом интроверсией, интерес отделяется от внешнего мира и обращается к самому субъекту, который с его модальностями и качествами становится центром интереса и внимания, внутренним полем наблюдения и деятельности.

Это двойное движение интереса «психической энергии» — или либидо, как его называет Юнг (исключая из этого термина любой сексуальный подтекст) — это двойное движение обычно ритмично чередуется у нормального мужчины.

Оба являются плодотворными и необходимыми моментами полноценной жизни, и их чередующиеся истории составляют фундаментальный ритм психической жизни, который, на мой взгляд, может найти, если не его темные корни, реальную функциональную аналогию в биологическом ритме. также фундаментальный, катаболизма и анаболизма.

Однако, если в теоретическом нормальном человеке эти два момента чередуются, гармонично уравновешивая друг друга, в действительности у реальных отдельных людей почти всегда можно заметить явное преобладание одного или другого из них.

Таким образом, Юнг различает два больших и противоположных типа людей: экстравертов, чей жизненный интерес чаще и сильнее направлен вовне; и интровертов, в которых преобладает интерес к самому субъекту и его внутренней деятельности.

Реальное существование этих психологических типов легко доказать, только исследуя некоторые выдающиеся личности того или иного типа.

Интровертный тип немедленно обращается к Иммануилу Канту, который является одним из самых чистых и крайних примеров.Как известно, его незаинтересованность во внешнем мире была такова, что он никогда не соизволил переехать из своего маленького родного города, в то время как его постоянный и неиссякаемый интерес к внутреннему миру, его мысли о том, что он неустанно пытался думать о себе, давали нам памятники Трех Критиков.

Другие крайние примеры интровертов даны нам теми мистиками, которые при полной девальвации мира сочетают ненасытное стремление к интериоризации для достижения самых глубоких глубин своего духа, такие как Мейстер Экхарт.

Для экстравертов наши мысли обращаются прежде всего к великим людям действия, которые, проецируясь вовне, шли по самым широким следам в их мире; достаточно назвать Юлия Цезаря и Наполеона.

Но также и в других областях есть типичные экстраверты, такие как многочисленные и даже более страстные, которые погружают весь свой жизненный интерес в любимое существо и становятся зависимыми от него до такой степени, что не знают, как или даже хочу пережить это.

Если, однако, существование этих двух великих типов очевидно и очевидно, то даже быстрые указатели и примеры, которые мы привели, показывают, что каждый из них содержит очень разные характеристики, и что, следовательно, дальнейшая дифференциация уже определенных типов является необходимый.

Эта дифференциация получается очень подходящим и убедительным способом путем объединения различий между интроверсией и экстраверсией с ранее упомянутым различием между различными жизненными сферами. Затем мы наблюдаем интересный факт, что человек может быть экстравертом в одной сфере и интровертом в другой, как тот, кто, будучи экстравертом в сфере чувств, то есть находясь в тисках сильных страстей, с другой стороны, интроверт. интеллектуально и глубоко заинтересованы в наблюдении и анализе своего настроения; или некоторые фигуры святых, которые сочетаются с очень подчеркнутой мистической интроверсией, объединили ее с не менее интенсивной практической экстраверсией, которая сделала их великими людьми действия.

Существует множество возможных комбинаций этого разнообразного динамизма, представляющего жизненный интерес, что хорошо соответствует большим психологическим различиям, которые встречаются среди людей.

Углубляясь в эту тему, вы можете увидеть другие, более тонкие различия, такие как различие между активным и пассивным характером интереса и различной интенсивностью изначального жизненного интереса.

Затем мы должны исследовать вопрос о разной моральной ценности каждого из этих типов, а также о высших и низших проявлениях каждого из двух жизненных направлений.

IV. — Еще одно различие между людьми основано на различных отношениях между «личностью» и «индивидуальностью».

«Человек» — это термин, происходящий от латинского слова, обозначающего маску, через которую римские актеры заставляли свой голос резонировать. Это более или менее цельный конгломерат психических элементов разного происхождения: наследственное происхождение — влияние среды (в той или иной степени) — ассимиляция отдельных элементов.

«Индивидуальность», с другой стороны, — это наш духовный Центр, наше самое истинное и глубокое «Я», уникальное и универсальное из-за парадокса, который разум пытается понять, но эта интуиция способна уловить и оправдать.

Наша индивидуальность, будучи «духом», универсальна, поскольку она способна к бесконечной экспансии в Целое; он уникален в своей сущностной и непреодолимой центральности, в своеобразной качественной ноте.

Отношения между этими двумя элементами могут быть разнообразными и сложными.

Гармоничны, когда индивидуальная нота находит личные элементы пластического характера, в которых она может легко выразиться; затем есть люди с сильными наклонностями и ясным призванием, характеры, которые «однотипны», с определенными ясными качествами и призванием, но с не менее выраженными недостатками.

С другой стороны, эти отношения дисгармоничны, когда личные элементы не согласуются друг с другом и с индивидуальностью и восстают против нее. Затем возникают глубокие и тревожные внутренние кризисы, которые в самых серьезных случаях могут привести к настоящим психическим расстройствам; в других они временно скомпрометированы или разрешены решительной победой одной из двух сторон.

Когда личность побеждает, это может привести к наихудшим унижениям и преступлениям; когда вместо этого побеждает индивидуальность, происходит возрождение личных элементов, которые после очищения становятся частью высшего синтеза.

Два типичных примера драматических контрастов между индивидуальностью и личностью, в которых оба сильны и очень противоречивы, конфликт, который никогда не имел окончательного решения, — это Леон Толстой и Микеланджело.

Можно сказать, что многие из самых красивых произведений искусства, которыми мы располагаем, возникли в результате подобных внутренних проблем.

Когда индивидуальная психология, краеугольные камни которой мы пытались понять, будет сформирована, она сможет мощно способствовать индивидуальному и коллективному духовному развитию, которое сдерживается и подрывается не только присущими ей трудностями и опасностями, но и теми, которых немало и нетривиально, вызвано общим психологическим непониманием нас самих и других.

Фактически, мы можем наблюдать, как нередко лучшие духовные учения и психагогические методы — когда они даются и применяются ненадлежащим образом и не подходят для отдельного отдельного случая, могут быть вредными и даже опасными. Приведу типичный пример.

Первый совет, который, как правило, дают тем, кто хочет духовно подняться, — это отрешиться от материального мира, от земных благ. Действительно, очень хороший совет, который так необходим в этом мире, полном жадности и материальных привязанностей.

Но есть две категории людей, для которых этот совет не подходит и которым он может навредить. Первая из этих категорий состоит из людей, которым, так сказать, еще нужно «немного прожить», «воплотиться», чтобы получить необходимый опыт нормальной жизни. Часто это пассивные, неумелые натуры, которым нужна здоровая дисциплина борьбы за жизнь и в жизни.

Другая категория, в смысле, противоположном первой, состоит из людей, которые уже имеют значительное духовное развитие и которые пережили такой тяжелый жизненный опыт, что вызвали отвращение, антипатию, а иногда и ужас. .Это аскетические, разобщенные типы, которые не знают или не хотят понимать raison d’etre обычной жизни и живут во внутреннем мире, где им легко, и часто, считая себя «духовными», вместо этого доказывают быть «далеким» и лишенным любви и, следовательно, в некотором смысле эгоистичным. Это те, кто, как говорят восточные люди, «привязаны к бесформенным мирам».

Кроме того, индивидуальная психология может эффективно помочь устранить два противоположных типа ошибок, которые мы часто совершаем при принятии жизненно важных решений.Они касаются двух противоположных типов психагогических и духовных задач, которые мы должны выполнять в жизни:

1. Задача проявления, выражения нашей индивидуальной ноты, выполнения поставленной перед нами задачи и миссии с упорством и рвением.

2. Развитие недостающих в нас элементов, исправление наших недостатков, обуздание излишеств; короче говоря, «строить себя», чтобы гармонизировать себя, извлекая из грубого блока, из скоплений психических элементов прекрасную статую законченного человека (психосинтез).

При решении этих жизненно важных задач обычно совершаются два противоположных вида ошибок. Нередко мы не знаем, как распознать нашу индивидуальную «заметку» во множестве наших личных установок — или мы пассивно переживаем противоположные обстоятельства, не осмеливаясь и не желая подтвердить свое истинное существо. В других случаях мы слепы и заблуждаемся перед лицом наших недостатков, мы не осознаем их масштаб и серьезность и поэтому не пытаемся их исправить.

Во всех этих случаях индивидуальная психология может оказать большую помощь, давая нам возможность искренне и глубоко изучить самих себя, раскрывая нашу истинную природу, четко указывая задачи, которые необходимо выполнить, и методы, которые необходимо принять.

Не менее важным будет приложение индивидуальной психологии к образованию. Фундаментальные психологические типы начинают проявляться уже в первые годы жизни, поэтому образование должно учитывать их с самого начала. Методы обучения и обучения, применяемые к каждому ребенку, должны учитывать ТИП, к которому он принадлежит, в смысле поддержки его — следуя линии наименьшего сопротивления — в психическом развитии и изучении различных дисциплин.Опыт показывает, что любые попытки нарушить индивидуальную конституцию учащегося терпят неудачу и могут спровоцировать бурную реакцию или вызвать нервные расстройства.

По мере развития индивидуальной педагогики, возможно, появится возможность создать отдельные классы, например, для экстравертов и интровертов, в которых учителя того же психологического типа, что и ученики, используют методы, особенно подходящие для их типа обучения.

Однако, наряду с этой общей задачей, индивидуальная педагогика также должна быть направлена ​​на обуздание эксцессов индивидуального типа и содействие гармонизации компенсаций, не позволяя им приобрести интенсивность чрезмерных компенсаций.

Различение психологических типов и подтипов, которые мы указали, может быть очень полезным для них при обнаружении профессий и выборе наиболее подходящей профессиональной деятельности для отдельных типов.

Не менее уместны приложения индивидуальной психологии к психотерапии. Психоневрозы часто проявляются как увеличенные и преувеличенные, поэтому характерологические различия, о которых мы говорили, еще более очевидны.

Таким образом, у истериков обычно присутствует — по крайней мере, в определенных сферах интересов, таких как аффективные — чрезмерная, крайняя экстраверсия.Вместо этого психастеники и ипохондрики часто проявляют патологическую интроверсию. И там, и там очень часто возникают жестокие и ненормальные репрессии и реакции, а также дисбаланс между различными сферами интересов.

Следовательно, необходимо «скорректировать» метод лечения, адаптируя его к психологическому типу пациента и его аномальным проявлениям.

Таким образом, будут устранены ограничения многих психотерапевтов, которые используют только один метод и, следовательно, получают отличные результаты на одной категории пациентов, но терпят неудачу при использовании других.

В таком случае врач должен не только использовать различные методы в соответствии с различными типами пациентов, но и хорошо знать свой психологический тип и стремиться с упорной психагогической работой над собой, чтобы преодолеть, насколько это возможно, ограничения своего телосложения и приобретают необходимую пластичность, чтобы вести себя по-разному и адекватно с каждым пациентом.

Приложения индивидуальной психологии затем могут быть очень полезно распространены на другие типы человеческих отношений; первая и самая важная из которых — любовь.В связи с этим необходимо изучить важный вопрос, который еще не был тщательно исследован, касающийся сходства, дополнительности и «полярности». Другие приложения касаются отношений между родителями и детьми, между хозяевами и слугами и в целом между руководителями и подчиненными; а также отношения между равными, в дружбе и товариществе.

Таким образом, поле обширно, и урожай многообещающий, и вспахивать и засеивать его для тех, кто желает и воодушевляется доброй волей, не так уж сложно; поэтому я завершаю это быстрое исследование надеждой, что многие захотят приступить к этой важной и жизненно важной работе: исследованию таинственной и неуловимой человеческой души.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индивидуальная и дифференциальная психология достигла большого прогресса с 1932 года и является предметом многочисленных публикаций. Даже для их краткого изложения потребовалось бы по крайней мере еще одно эссе. Но я считаю, что это тоже может служить основой и ориентиром.

Дифференциальная психология | Filozofska fakulteta Univerze v Любляны

Дифференциальная психология

Учебный цикл: 2

Лекций: 30

Семинаров: 30

Уроки: 0

Кредит ECTS: 4

Преподаватель (и): красный.проф. доктор Кобаль Грум Дарья

Содержимое

Изменчивость в поведении и чувствах
Истоки и факторы индивидуальных и групповых различий: эволюция, наследственность и самостоятельность. Совместное воздействие родов, социальных взаимодействий и самостоятельности на индивидуальные и групповые различия. Генетические, эволюционные и социальные (культурные) причины дисперсии психологических и поведенческих характеристик.Измерения центральных тенденций и дисперсии поведенческих и личностных характеристик. Разнообразие, различие, отклонения. Проблемы различий мер. Области изменчивости: взаимозаменяемость и внутривариабельность.
Индивидуальные различия
Научное исследование индивидуальных различий. Личностные различия. Различия в личных измерениях личности: эмоциях, темпераменте, характере, (основных) личностных измерениях и типах. Различия в когнитивных аспектах личности: интеллект и другие способности.Различия в мотивации, интересах, взглядах, убеждениях, идеалах и ценностях. Различия в самооценке и самооценке.

Групповые различия
Научное исследование групповых различий. Наиболее значимые групповые различия (пол, возраст, социально-экономический статус и другие социальные расслоения, национальность, религия, культура и т. Д.). Знание индивидуальных и групповых различий и разнообразия в современной жизни и обществе.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *